สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Festival English for Chinese"
So many festivals in the big world and so much interesting things. Let's explore those festivals together!!
ประเภท:Entertainment
ภาษา: Chinese
สมาชิก: 189
ผู้นำกลุ่ม: Jason, eric (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 A Chinese holiday is gaining worldwide popularity .

中国的一个节日目前在全球盛行。
 
Some holidays are so much fun that they catch on outside of their culture. The most obvious example is probably Christmas, which is celebrated around the world by people who aren’t even Christian. Similarly, in recent years, the Dragon Boat Festival has moved beyond China to become an international holiday celebrated by people who may know little about the holiday’s origins.
有些节日着实充满乐趣,以至于它们在本土文化以外的范围内也变得很受欢迎。最明显的一个例子可能就是圣诞节了,世界各地的人都会庆祝这个节日,尽管他们不是基督教徒。同样,在最近几年里,端午节也已经走向世界,成为一个国际性的节日,即使很多庆祝它的人对有关这个节日的起源并不太了解。
 
The Dragon Boat Festival is one of three major Chinese holidays, along with the Spring and Moon Festivals. Of the three, it is possibly the oldest, dating back to the Warring States Period in 227 B.C. The festival commemorates Qu Yuan, a minister in the service of the Chu Emperor. Despairing over corruption at court, Qu threw himself into a river. Townspeople jumped into their boats and tried in vain to save him. Then, hoping to distract hungry fish from his body, the people scattered rice on the water.
端午节是中国三大节日之一,其他两个分别是春节和中秋节。这三个节日中,要属端午节是最古老的,可以追溯到公元前227年的战国时期。人们庆祝这个节日是为了纪念屈原——效力于楚王的一名大臣。对朝廷的腐败深感绝望,屈原投江自尽。百姓们跳进小船,试图救他却已是徒劳。后来,人们为了不让饥饿的鱼群接近屈原的身体纷纷把米饭扔入水中。
 
Over the years, the story of Qu’s demise transformed into the traditions of racing dragon boats and eating zongzi – a kind of rice wrapped in bamboo leaves. The races have certainly captured the imagination of people from all over the world. Every spring there are nearly 60 dragon boat races held outside of China in cities from Vancouver to Sydney, from Gdańsk, Poland to Cape Town, South Africa. Canada alone has nearly 50 dragon boat teams and Germany has nearly 30.
多年来,关于屈原逝世的故事逐渐演变成赛龙舟和吃粽子(一种被包在竹叶中的米食)的传统。毫无疑问,龙舟比赛吸引了全世界各国人民的注意力。每年春天,大约有60多场龙舟比赛在中国范围外的城市中举办,从温哥华到悉尼,格兰斯克,波兰到南非的开普敦。仅加拿大就有近50支龙舟队伍,德国有近30支。
 
So what is it about the Dragon Boat Festival that appeals to foreigners? “It’s an unusual sport,” says one racer from Germany. “It’s not like everybody’s doing it. That’s one of the reasons that there’s such great team spirit in a dragon boat team – everybody feels like we’re doing something special.” And what about the zongzi? “Ehhh, they’re not bad, I guess,” he says. “Something of an acquired taste. I just haven’t really acquired it yet.”
为什么端午节这么吸引外国人呢?“它是一项不寻常的运动”,德国的一名比赛队员说,“并非每个人都会这个运动。这正是为什么在一支龙舟队伍里会存在如此强大的团队精神的原因之——每个人都觉得我们似乎在做些特别的事。”那么粽子又怎么样呢?“额,我想它们挺不错的,”他说,“这算是一种后天培养的品味吧,目前我还没有吃过。”


 Valentine's Day is a time to celebrate romance and love and kissy-face fealty. But the origins of this festival of candy and cupids are actually dark, bloody — and a bit muddled.

现代情人节意味着浪漫、爱情和海誓山盟。然而,这个充满甜蜜和爱情的节日来历,却很黑暗、血腥——还有点混乱。
Though no one has pinpointed the exact origin of the holiday, one good place to start is ancient Rome, where men hit on women by, well, hitting them.
尽管没有节日起源的确切说法,最可能源自古罗马,那里的男人碰上女人,嗯,打上女人。
 
Those Wild and Crazy Romans 野蛮疯狂的罗马人
 
From Feb. 13 to 15, the Romans celebrated the feast of Lupercalia. The men sacrificed a goat and a dog, then whipped women with the hides of the animals they had just slain.
从2月13日到15日,罗马人举办路盆卡利亚狂欢节。男人们要宰杀一只山羊和一条狗,献作牺牲,然后剥下兽皮鞭打女人。
The Roman romantics "were drunk. They were naked," says Noel Lenski, a historian at the University of Colorado at Boulder. Young women would actually line up for the men to hit them, Lenski says. They believed this would make them fertile.
罗马人的浪漫是“醉醺醺,赤裸裸”,历史学家诺尔.棱斯基说。他来自波尔德的科罗拉多大学。棱斯基说,女人们排队让男人们打。他们认为这样做,女人更能生育。
The brutal fete included a matchmaking lottery, in which young men drew the names of women from a jar. The couple would then be, um, coupled up for the duration of the festival – or longer, if the match was right.
残酷狂欢节日还有抽奖活动,年轻男子从罐子里抽取女人的名字。然后配对,嗯,至少在节日里配对——如果对上眼,配对的时间要长一些。
The ancient Romans may also be responsible for the name of our modern day of love. Emperor Claudius II executed two men — both named Valentine — on Feb. 14 of different years in the 3rd century A.D. Their martyrdom was honored by the Catholic Church with the celebration of St. Valentine's Day.
古罗马人还给现代爱节提供名字。公元3世纪,克劳迪斯二世皇帝在不同的年份,都是2月14日,处死了两个叫瓦伦汀的人。天主教会为纪念他们的殉难,建立了圣瓦伦汀节。
Later, Pope Gelasius I muddled things in the 5th century by combining St. Valentine's Day with Lupercalia to expel the pagan rituals. But the festival was more of a theatrical interpretation of what it had once been. Lenski adds, "It was a little more of a drunken revel, but the Christians put clothes back on it. That didn't stop it from being a day of fertility and love."
不久后,到了5世纪,教皇格拉西斯一世本想驱除异教徒的活动,将圣瓦伦汀节和路盆卡利亚节合并,实则添乱。这个节日比以前更加夸张。棱斯基说:“比醉醺醺的狂欢好一点,基督徒们穿上了衣服。然而,关于生育和爱的节日,并没有改变。”
Around the same time, the Normans celebrated Galatin's Day. Galatin meant "lover of women." That was likely confused with St. Valentine's Day at some point, in part because they sound alike.
差不多同时,诺曼人庆祝咖兰汀节。咖兰汀的意思是“女人的情人”。 因为发音有点象,在某种程度上,可能与圣瓦伦汀节混淆了。
 
 
Shakespeare In Love 爱情里的莎士比亚
 
As the years went on, the holiday grew sweeter. Chaucer and Shakespeare romanticized it in their work, and it gained popularity throughout Britain and the rest of Europe. Handmade paper cards became the tokens-du-jour in the Middle Ages.
时光流逝,这节日变得甜蜜了。乔叟和莎士比亚在作品里,都进行了美化,这节日在英国和欧洲其他地方流行开了。中世纪的时候,手工制作的卡片成了节日的象征。
Eventually, the tradition made its way to the New World. The industrial revolution ushered in factory-made cards in the 19th century. And in 1913, Hallmark Cards of Kansas City, Mo., began mass producing valentines. February has not been the same since.
最后,这个传统流传到了新世界。19世纪,工业革命开启了批量生产的大门。到了1913年,密苏里州堪萨斯城的贺氏公司开始批量制作情人节贺卡。2月份从此不一样了。
Today, the holiday is big business: According to market research firm IBIS World, Valentine's Day sales reached $17.6 billion last year; this year's sales are expected to total $18.6 billion.
现在,情人节是大买卖:根据IBIS世界公司的市场调查,去年情人节的销售额达到176亿美元;今年有望达到186亿美元。
But that commercialization has spoiled the day for many. Helen Fisher, a sociologist at Rutgers University, says we have only ourselves to blame.
但商业化很大程度上,破坏了这个节日。卢杰斯大学的社会学家海伦.费雪说,这只能怪我们自己。
"This isn't a command performance," she says. "If people didn't want to buy Hallmark cards, they would not be bought, and Hallmark would go out of business."
“这不是必须的仪式,”她说,“如果人们不想买,就不用买,贺氏公司就关门了。”
And so the celebration of Valentine's Day goes on, in varied ways. Many will break the bank buying jewelry and flowers for their beloveds. Others will celebrate in a SAD (that's Single Awareness Day) way, dining alone and binging on self-gifted chocolates. A few may even be spending this day the same way the early Romans did. But let's not go there.
情人节的各项庆祝活动照常进行。许多人为了心爱的人,会倾囊购买珠宝盒鲜花。有些人想到自己形单影只,黯然神伤,独自吃饭,独自消受自己买的一堆巧克力。一小撮人的过节方式,甚至会象早期罗马人那样。但我们还是离得远一些吧。


 清明作为节日,与纯粹的节气又有所不同。节气是我国物候变化、时令顺序的标志,而节日则包含着一定的风俗活动和某种纪念意义。

 The difference between  Q and JIEQI is that the former has a lot of cultural connotations such as paying tribute to the dead while the latter is mere a system of recording the changes of seasons to enable people to arrange their yearly things   
 
清明节是我国传统节日,也是最重要的祭祀节日,是祭祖和扫墓的日子。扫墓俗称上坟,祭祀死者的一种活动。汉族和一些少数民族大多都是在清明节扫墓。
 Q is a traditional festival in Ch as well as an unmissable day to pay tribute to ancestors by sweeping their tombs practiced by  both Han and some minority groups.
 
按照旧的习俗,扫墓时,人们要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,将食物供祭在亲人墓前 altar tables ,再将纸钱焚化,为坟墓培上新土,折几枝嫩绿的新枝插在坟上,然后叩头行礼祭拜,最后吃掉酒食回家。唐代诗人杜牧的诗《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”写出了清明节的特殊气氛。
 Kowtowing and burning lucky money as well as placing food on altar tables and filling up some fresh soil on their graves are all what people are supposed to do during the days.There won't be any waste  as people eat them after all the activities. A poem by DM from D D goes like travelers are hurrying home inspite of the seasonal rain. Guided by a sheeperd boy, a tavern is in sight.
 
直到今天,清明节祭拜祖先,悼念已逝的亲人的习俗仍很盛行。清明节的习俗是丰富有趣的,除了讲究禁火、扫墓,还有踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳等一系列风俗体育活动。相传这是因为清明节要寒食禁火,为了防止寒食冷餐伤身,所以大家来参加一些体育活动,以锻炼身体。因此,这个节日中既有祭扫新坟生别死离的悲酸泪,又有踏青游玩的欢笑声,是一个富有特色的节日。
 Q is still popular because people like before still treasure the memory of being togething even though they cann't see their dead relatives. A varity of things are happening as to be cautious to fire, sweeping and cleaning the tombstone, wandering, playing swings, JIUQIU, MAQIU, and planting trees. Not allowing fires during these few days may cause some health issues, as the saying goes, so people are trying their best to keep fit. Therefore as you can imagine that both sorrowful and happy tear are expected at the same.
 
中国有25个民族过清明节,虽然各地习俗不尽相同,但扫墓祭祖、踏青郊游是基本主题。
 There are about 25 minority groups practicing it now with some differnce in details.
 
植树
 Planting trees
 
 清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫作“植树节”。植树风俗一直流传至今。1979年,人大常委会规定,每年三月十二日为我国植树节。这对动员全国各族人民积极开展绿化祖国活动,有着十分重要的意义。
 From the ancient time, These few days have always been for planting trees for very obviouse reasons and it has Planting trees days as its nickname.  In 1979, the people's congress has decided that March22nd is the day when the country up and down is doing it.
 
市民过清明就是扫墓烧纸
 Buring paper money and cleaning the graveyard.
 
“清明节,对于市民们来说到底意味着什么?”记者在香港中路、南京路、福州路、中山路等几个繁华路段进行了随机调查。在接受调查的60位市民中,有 51名市民对于清明节活动的回答是“上坟烧纸”。而对于清明节的其他民俗活动,知道“插柳”的有3人,知道“荡秋千”、“放风筝”的有2人,而吃鸡蛋等民俗,没有一个人听说过。
Accoring to the on-street-interview in XX, there are  51 out of 60 citizens knew about what it is about by answering going to graves. However, only 3 people knew about planting willow trees, and only 2 heard about playing swings or flying kites, and none seemed to know about the eating eggs.
 
清明节的习俗为啥难以唤回?田会长重点分析了两大原因,第一就是清明节的特殊性。“所有的节日都是喜庆的,唯独清明节是祭奠故人的,带有悲伤和神圣的情绪,虽然是‘节’,但不能‘庆’,不能大吃大喝,不能欢天喜地,民俗开发根本无从着手。”田会长称,无论是端午节的赛龙舟还是元宵节的赏灯会,都可以凭借热闹唤起全民的参与,但清明节却很难操作。
 When asked why the government has not seemed to be very keen to promote it, Tian gave two reasons: Q is not like other holidays and it is the only one to centre on the dead which makes it very difficult to promote. While Dragon Boat and Latern Festival are putting smiles on face, Q is not.


 Thanksgiving is usually celebrated by getting together with lots of family, including grandparents, aunts, uncles and cousins. The meal is held in one family's home, and it is common for guests to bring drinks, snacks and desserts. Because Thanksgiving is close to Christmas, families can spend one holiday with the mother's family and the other holiday with the father's family. University students can invite boyfriends, girlfriends or friends whose families live too far away to come home with them for the holiday.

感恩节大家会上哪儿聚会呢?外国朋友说,感恩节才不是用来聚会的呢,是像咱的中秋元宵一样的,全家团聚在一起吃饭的家庭大集会!在餐桌上,很多时候都能看到长得像蛋筒一样的“cornucopia”,是专门用来放水果的,非常有特色吧。
 不过和咱喜欢吃一顿丰盛的晚餐不一样,美国人通常是把重头戏放在午餐的时候。下午的时候就是全家一起看看电视聊聊天,或者去家里的backyard打打橄榄球之类的家族活动啦。
 
The first image that comes to mind when people think about Thanksgiving is a big, fat turkey. Turkeys are indeed enormous; the average Thanksgiving turkey is 15 pounds, or 6.8 kilograms. (This means that people have to eat turkey sandwiches for weeks after Thanksgiving!) The meal, often held in the late afternoon, also includes mashed potatoes with gravy, bread rolls, stuffing (which can be cooked inside the turkey), cranberry sauce, sweet corn, and other seasonal vegetables like sweet potato and green beans. For dessert, pumpkin pie is most popular, although many families enjoy other kinds of pie as well, such as apple pie, pecan pie or blueberry pie.
 当然啦,一说起感恩节,虎虎的脑中就浮现出一只鸵鸟大小的动物(火鸡不是鸵鸟啊!)。好想吃火鸡啊,嘴都馋了……不过说起来,为什么感恩节要吃火鸡呢?一位外国美女告诉了小编一个简单易懂的原因:因为……火鸡多……这让小编不由得想起,万圣节感恩节都吃南瓜难道也是因为南瓜多么!)
 此外,火鸡在美国还被称为“Tom Turkey”哦,因为据说公火鸡的名字就叫做Tom……世上千千万万的Tom啊该是高兴还是悲哀呢。
 Activities
 After the meal, families relax and spend time together, sometimes watching American football games or Thanksgiving Day parades on television. Thanksgiving is also a time to volunteer or donate your time and money to charities. As people reflect on the blessings in their lives, they are inspired to help those who may be going through difficult times. Many churches and community organizations hold free dinners where people volunteer to buy, cook and serve the food. People also organize "food drives" where canned and packaged food is donated, collected and given to those in need. Also, companies and organizations can hold charity events, where employees, friends and families can pay to attend a dinner or dance and all of the money is donated to a charity.
 说起为何感恩节的聚餐会选择放在中午,外国朋友告诉小编说,因为这时候正好是美国的football season啦,所以吃完午饭全家会坐在电视机前一起看球赛。
 此外,在感恩节这天,很多教堂会组织聚会,志愿者们会准备烹饪食物,即使是那些并没有宗教信仰的人,或者任何由于经济原因没有办法欢度节日的人,都可以来到教堂,和所有人济济一堂共度这个节日哦。如此一来“志愿者”就是非常重要的一个组成部分了。在美国,如果你说自己没有参加过志愿者活动的话,人家可能会偷偷地用BS的眼神看着你说“啊,这样啊。”
 最后要说的就是募捐(donation)啦,虽然在平时也会有各种募捐活动,但是感恩节这一天会格外地热闹呢。对于美国人来说,“thanksgiving”,相较于“thanks”,它的意义更大的是在“giving”上面。


 Teachers'Day of China 中国的教师节

 In China, teachers are held in high esteem. September 10th is the Teachers'Day of China. This day is in honor of all those involved in the teaching profession。
 在中国,教师受到很大的尊重。9月10日是中国的教师节。这是为了纪念所有从事教育事业的人们。
 September 28th is the birthday of the world-famous teacher Confucius-KongZi. Kongzi is a great philosopher and he is also a great teacher. He had thousands of disciples (students), including Aristotle. In the ancient times, Kongzi’s birthday was regarded as a Teachers'Day。
 9月28是闻名于世的孔子的生辰。孔圣人是个伟大的哲学家,但他又是个伟大的老师。他有许多门徒,就是今天我们说得学生,包括亚里士多德。在古代的时候,人们把孔子的生辰作为教师节。
 Now, September 10th is the Teachers'Day of China. In the year f 1984, Wang Zishen, former president of Beijing Normal University, suggested to establish a festival day for the Chinese teachers. On Jan. 21st,1985,September 10th was fixed as the Teachers'Day of China。
 现在,9月10日是中华人民共和国的教师节。在1984年,王梓坤教授,北京师范大学前校长,建议要建立中国的教师节。在1985年的1月,第六届全国人大常委会第九次会议确定,每年9月10日为中国的教师节。
 Teachers'Day in America(美国的教师节)
 Tuesday of the first full week of May, will be National Teachers' Day every year, a time for honoring teachers and recognizing the lasting contributions they make to our lives. The actual date varies from year to year. That whole week is designated Teacher Appreciation Week by the National PTA. It's a time to strengthen support and respect for teachers and the teaching profession. The history of Teacher Day goes back to 1944.
 5月份第一个满周的星期二,是国家的教师节,一个向广大教师们致敬和表达谢意的日子。每一年教师节的日期都是不同。教师节所在的那一个星期被家庭教师协会指定为教师感恩周,是一个对教师、对教学职业更加支持和尊重的时期。教师节的历史要追溯到1944年。
 The origins of National Teacher Day are a bit murky, but it's known that an Arkansas teacher, Mrs. Mattye Whyte Woodridge, began corresponding with political and education leaders as early as 1944 about the need for a national day honoring teachers. One of the leaders she wrote to was Eleanor Roosevelt, who persuaded the 81st Congress to proclaim a National Teacher Day in 1953.
 教师节的起源说起来有点凄惨,阿肯色州教师Mrs. Mattye Whyte Woodridge从1944年起就开始游说当时国家的行政官员和教育官员建立一个教师节来向教师致敬和表达谢意,直到1953年,收到过她的信的一位名叫Eleanor Roosevelt的官员才说服第81届议会的议员们同意建立一个全国性的教师节。
 In the late 1970s, the National Education Association(NEA), its Indiana and Kansas state affiliates, and its local affiliate in Dodge City, Kansas, all lobbied Congress on behalf of creation of a national day celebrating teachers. Congress declared March 7,1980 as National Teacher Day for that year only。
 在七十年代末,联邦教育协会(NEA),它的印地安州和堪萨斯州会员,Dodge城的居民们,都去游说议会的会员建立一个赞美教师的节日,议会最后只确定了1980年的教师节是该年的3月7日。
 NEA and its affiliates continued to observe Teacher Day on the first Tuesday in March until 1985, when NEA and the National PTA established Teacher Appreciation Week as the first full week of May. The NEA Representative Assembly then voted to make the Tuesday of that week National Teacher Day。
 联邦教育协会(NEA)和它的会员一直到1985年都坚持在3月份的第一个星期二作为国家的教师节。直到联邦教育协会(NEA)和联邦家庭教师协会(NPTA)确定3月份的第一个完整周为教师感恩周,联邦教育协会(NEA)也最后敲定该周的星期二为国家教师节。
 Teachers'Day in Latvia(拉托维亚的教师节)
 Latvia celebrate Teachers'Day on the first Sunday of October。
 拉托维亚的教师节是在10月份的第一个星期日。
 The celebrations usually take place on Friday. All pupils show performances to teachers in the hall. Pupils present a lot of flowers to teachers. The most interesting thing is that teachers acting as pupils have a lesson with senior pupils acting as teachers. They teach, ask questions and play games as a usual lesson. Teachers usually behave badly, they are late, chew gum, talk to deskmates and have to be reprimanded and sent to the head teacher who is also a senior pupil。
 庆祝活动一般提前在礼拜五举行。学生们在礼堂里为教师们举办表演,并送给老师大把大把的鲜花。最有趣的活动是教师们将以学生的身份参加由高年纪学生扮演老师主持的一节课。他们教授、提问、做节目,就像真的一样。老师们将扮演坏学生的角色,他们迟到、咀嚼口香糖、交头接耳、被训斥和打小报告。
 Teachers'Day in Thailand(泰国的教师节)
 In Thailand, Teacher's Day on January 16th is a school holiday. Students and the public are asked to remember the important role teachers play as our benefactors and persons who give light to our life. During the morning a special ceremony is held for the teachers. The first Teacher's day was held back in 1957. Read the following report to find out what the students did with themselves with this day off。
 在泰国,1月16日的教师节是一个学休日。学生们和公众受到警醒,要记住教师在我们生命中扮演着重要的角色,是他们让我们生命变得光明。上午会有一个为老师召开的特别庆典。泰国的第一个教师开始于1957年。阅读下面这则日记你可以了解泰国的学生是怎样度过这个特殊的日子的?
 Wichaya (a twelve year old girl): On January 16th, I got up at 9 o'clock in the morning. I drank some milk and ate a piece of cake. It was so delicious. I watched The Lion King and The Sound of Music. The Sound of Music is a very good movie. I have watched it five or six times already. On this day I did all of my homework., I did Art, Agriculture and Life Experience. I had to do a report for Agriculture. I sat at my desk for about two to three hours. I was so tired. I played Word Up with my cousins and my father. My father won the game. Then I played Scrabble. I cleaned up my room. I put all of my pictures in my drawers. I watched television until 6 o'clock. Then I went downstairs to eat some dinner with my parents, aunt and my grandmother. I went to sleep very early. Wichaya(12岁女孩)
 在1月16日这天,我早晨9点开始起床。我的早餐是牛奶和蛋糕,它们很好吃。饭后我看"狮子王"和"The Sound of Music","The Sound of Music"是一部非常好的电影,我已经看过五六次了。今天我还做了我所有的功课,艺术、农学和生活体验,我必须完成一个农学专题。我在我的课桌前坐了大约2到3个小时,感觉到非常累。然后我与我的堂兄弟姐妹、我的爸爸一起玩"Word Up"游戏,结果是爸爸赢了。后来是我玩拼图游戏。玩耍后我又打扫了我的房间,我把我所有的图片都放到了抽屉里。然后一直到晚上6点我一直都在看电视。再后来就是下楼和家人一块吃晚餐。今天我睡的很早。
 Teachers' Day in Singapore(新加坡的教师节)
 On 31st August, was a day like any other schooldays, except that the teachers, instead of being bogged down by assignments were besieged by gifts, flowers and cards from the ever-grateful students。
 8月31日,仍是一个需要到学校的日子,但是教师们在这一天将被倍受感激的学生们送来的礼物、鲜花、贺卡包围。
 The hall was beautifully decorated with colourful balloons and streamers. The Class Chairman and Vice-Chairman were given the honour to invite the teachers personally to the hall. With each teacher's arrival, the students roared and cheered for them。
 礼堂被彩色的气球和横幅装的富丽堂皇。每个班级的主席和副主席很荣幸地去邀请他们的老师。每一位老师的入席都伴随着学生们的兴高采烈的呼声。
 The concert comprised of dances and song performances that were all put up by our very own talented students! The audience even crooned to the rhythm of the songs. Our students also 'boogied down' with slick dance steps while the Balinese dancers impressed all with their delightful costumes and grace。
 音乐会全部由该校有才能学生的歌舞表演组成。台下的听众跟着歌声低声吟唱。巴厘岛的舞女们展示着自己的节日盛装的优雅身姿,同时学生们也翩翩起舞。
 The culmination was of course the last item that was put up by some teachers. They sang a song entitled, "I love to teach the world to sing". It was very heart warming and the performance received the loudest applauds from the audience。
 音乐会的高潮是当然是最后一个节目,一些教师将合唱他们的歌曲"我要教会世界去歌唱"。真挚的表演获得了观众们最高的喝彩。


 1. Highland Games, Scotland苏格兰高地运动 

A kilted contestant twirls and hurls a heavy burden during a hammer throw event in Glenfinnan. Traditional highland games feature a heady mix of dance, drink, and food to complement feats of athletic prowess.在格伦菲南举行的这场掷铁锤比赛中,穿着苏格兰百褶裙的参赛选手旋转锤柄然后用力掷出重物。因为综合了舞蹈、饮酒和让选手充分勇猛神技的美食,这类传统的高地运动散发出独特的魅力。 
 
2. Gerewol Festival, Niger尼日尔格莱沃尔节
West Africa’s Wodaabe nomads prize beauty and celebrate the tribe’s ideal at the annual Gerewol festival. Young men tempt their female judges with heavy makeup, ceremonial garb, and a traditional dance called the yaake. The lucky winner enjoys his choice of wives and lovers.在一年一度的格莱沃尔节上,西非的沃达贝族(Wodaabe)人评选出美丽的族人并且颂扬部落的宏愿。青年男子们隆重装扮,身着礼袍,跳起称为yaake的传统舞蹈,以此来吸引女性评审们的注意。幸运的优胜者可以有权选择不止一位妻子和爱人。
 
3. Lantern Festival, Taiwan台湾元宵节
Glowing, floating lanterns carry aloft Taiwanese hopes and prayers for good fortune in the coming year. In Taiwan and in Mainland China the Lantern Festival is celebrated on the night of the new year’s first full moon. The origins of the ancient custom are in doubt but its future seems secure—the festival has gained steam in recent years with the addition of fireworks and laser light shows.点亮的灯笼漂浮水上,带走了台湾人对来年的美好期望和祈愿。台湾和中国大陆的人们在农历新年的第一个月圆之夜庆祝元宵节。这种古老习俗目前起源未明,但它无疑会保留下来。近年来,元宵活动中还加入了烟火燃放和激光表演,让节日更添生机。
 
4. Folklore Festival, Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦民俗节
Horses and horsemanship have long been prized in the nomadic Kyrgyz culture and contemporary men are eager to show they can still perform just about any feat, including wrestling matches known as oodarysh, while mounted.
在吉尔吉斯族文化中,马和驯马术一直受到重视。当代吉尔吉斯人渴望展示出他们仍然还能在骑马时表演包括oodarysh这种摔跤比赛在内的任何一种绝技。
Festivals celebrating such skills, and featuring plenty of food and drink, are held at high altitude summer pasture grounds known as jailoo. This event at Sarala-Saz draws tourists to a beautiful but remote region.
民俗节将在名为jailoo的高纬度夏季牧场开展马上技巧、特色食物和美酒这类节日庆祝活动。游客们因此被吸引到吉尔吉斯斯坦的Sarala-Saz这个美丽又偏远的地区。
 
5. Beltane Fire Festival, Scotland苏格兰五月火把节
Jubilant “Celts" bear lighted torches—and little in the way of clothing—during the Beltane Fire Festival on Edinburgh’s Calton Hill. The popular annual celebration is a modern manifestation of an ancient Celtic festival. Beltane once marked the arrival of the summer growing season as well as the rebirth of agricultural—and human—fertility.在爱丁堡卡尔顿山(Calton Hill)举行的五月火把节上,全身几乎一丝不挂的“凯尔特人”举着熊熊燃烧的火把欢呼。对这个古老的凯尔特节日,这样广受欢迎的庆祝活动是对它的一种现代展现。五月曾经是夏季这个生长季节到来的标志,同时它也表明农业和人类繁衍重焕生机。
 
6. Burning Man, Nevada美国内华达州“火烧人”节
Even at the Burning Man festival a “land yacht” under steam is able to turn heads. What exactly is Burning Man? Devotees of the annual event say you have to attend to understand the temporary community of art and self-expression that appears—and subsequently disappears—each year in the middle of Nevada's Black Rock Desert.
在“火烧人”节上,即使是一艘航行的“陆地游艇”也能吸引人们的目光。“火烧人”到底是什么呢?投身这项活动的人会说,你必须加入后才能去了解这种艺术上的临时团体,以及这类自我表达的出现和随后的销声匿迹。每年它都会在内华达中部的黑岩沙漠举行。
 
7. Loy Krathong, Thailand 泰国水灯节
Thailand’s Loy Krathong festival is particularly lovely at the locale where some say it all started—Sukhothai Historical Park in Sukhothai, home to the ruins of the nation’s ancient capital. By the light of each year’s last full moon, Thais launch banana-leaf krathong floats—and their hopes for good fortune—in waters all over Thailand.
泰国的水灯节在一些人认为是发祥地的素可泰(Sukhothai)历史公园中尤为引人入胜。这座公园是古代泰国首府遗址。每年最后一次满月出现前,泰国人把蕉叶做的krathong 灯小船放入水中,也把他们的美好祝愿通过流水传遍整个国家。
 
8. Vegetarian Festival, Thailand 泰国素食节
Taking aim on meat lovers, devotees of the Chinese shrine Bang Neow march in Phuket for Thailand’s Vegetarian Festival. Chinese immigrants started the Taoist event in 1825, when they credited the gods and their vegetarian diet for delivering them from an epidemic. Now the nine-day event is widely known for “possessed” persons who, in their fervor, subject themselves to ever more elaborate piercings.
泰国素食节以肉食爱好者为目标,华裔参加者都会在普吉岛举行仪式。这项道教盛事兴起于1825年,当时的华人移民颂扬神明把他们从一场传染病中解救出来,同时也将躲过疾病归功于素食。如今,这个为期九天的活动在信徒中广为流传。出于虔诚,他们会在身体上穿洞,比一般的穿刺装饰做得更为精细。
 
9. Carnival, Brazil 巴西狂欢节
Gracyanne Barbosa, queen of Mangueira samba school’s drum section, saunters her way through Rio de Janeiro’s 2009 Carnival parade. The samba sound was born in Rio and remains the beating heart of the city’s rather racy Carnival parade. Since the 1920s the parade has been fuelled by the city’s samba schools, which gather musicians, dancers, and designers to prepare year-round for one of the world’s great street celebrations.
在2009年里约热内卢的狂欢节游行方阵里,Gracyanne Barbosa这位巴西Mangueira地区桑巴学校击鼓区的皇后在游行队伍中慢慢走过。桑巴的音乐原产于这座城市,至今还是这里狂欢节上的灵魂之音。自20世纪20年代以来,里约热内卢的桑巴学校为这场世界上最盛大的年度街头庆典提供了大力支持。那里汇集了参加狂欢节的音乐家、舞蹈家和策划者。
 
10. Wayne Chicken Show, Nebraska 美国内布拉斯加州韦恩鸡节
Shirtless but apparently modest, the “Chickendale Dancers” prepare to strut their stuff at the Wayne Chicken Show. Every summer this small Nebraska town fetes the humble chicken with a wide menu of events, including the world’s largest chicken dance, an auction of cement chickens decorated by local artists, and, perhaps to the chagrin of the festival’s patron poultry, a chicken wing-eating contest.
这些扮作鸡的舞蹈者赤裸上身,却毫不张扬,准备着在韦恩鸡节上昂首阔步。每年夏天,这座内布拉斯加州的小镇都会以鸡为主题举行丰富多彩的庆祝活动。其中包括世界上最壮观的鸡舞、当地艺术家用水泥做成的鸡作品拍卖,以及可能对节日主角――鸡来说有些伤感的食鸡翼比赛。


 Flip the usual script and get your loved ones involved in making the holidays brighter for everyone.翻阅电话本给你所爱的人打电话吧,让他们来使你这个节日更加快活。

 
You Will Need.Conscientiousness,Letters,Family activities,Food.你需要有:一丝不苟的精神、信件、家庭成员的参与和食物。
 
   Step 1: Convert parties to giving events
   Convert the usual office, family, or neighborhood party to a giving event, volunteering   to    do for others or to donate money to a cause.第一步:把平时由同事、家庭或邻居参与的聚会换成举办公益活动。可以是自愿为他人做一些事或为一次事故募捐钱财。
   Tip:Offer to shelter someone, or a family, if you can this season.小贴士:如果你能力允许,在这个季节为一个人,或一个家庭提供援助。
 
   Step 2: Write letters 第二步:写信
   Write Christmas letters to others, which will honor and delight them, and which you will  enjoy as well.给他人写圣诞贺卡吧。既得到了他人的赞扬又愉悦了自己。
 
   Step 3: Host a goofy gift exchange第三步:进行傻傻的礼物交换
   Host a White Elephant Exchange, in which friends and family bring unwanted gifts and all take turns pulling a number out of a hat to pick the next bizarre present. Don’t laugh too hard: that gift might be your surprise next year.举办一场无用的礼物交换活动。突施妙计让你的朋友或家人把他们不中意的礼物换成另一件不寻常的。千万不要笑:说不定下年这个礼物是一个惊喜呢。
 
   Step 4: Check out light displays第四步:享受阳光的洗礼
   Ride with the family to city, neighborhood, or public park Christmas light displays and enjoy the sights.和你的家人骑车到市里、周边或开放式公园,享受圣诞节的阳光的同时也可以欣赏两侧的风景。
 
   Step 5: Attend church and community events第五步:参加教堂或社区举办的活动
   Attend church and community plays, nativities, musicals, recitals, choir performances, or special meals that celebrate the season of giving.看一场教堂或社区表演的话剧,或是庆祝耶稣基督的诞生、音乐剧、朗诵会、唱诗班的演唱、一顿特别的佳肴等等,庆祝这个节日给予我们的一切。
   Tip:Make a family ritual of taking time to count your blessings, telling stories of the seasons past, and remembering loved ones.小贴士:花一点时间,在家里举行宗教仪式,包括向上天祈祷,讲述过去的季节发生的事和铭记所爱之人。
 
   Step 6: Eat and be merry第六步:快乐的吃
   Eat and be merry during the holidays with those you love. Coordinate a potluck with relatives or neighbors to get together and share good cheer. That’s what it’s all about.在节日期间和你所爱的人幸福的进餐。和亲戚或邻居达成一致,彼此欢聚分享欢乐,来一次百乐餐。这就是你需要做的全部工作了。


 The holiday season tends to be stressful for everyone, but the stress can be magnified when you’re in chronic pain. Since stress tends to increase pain, it’s important to plan ahead and do whatever you can to reduce your stress during the holidays. Here are some tips from Karen Lee Richards that might help.

节日季似乎人人都有压力,但若你处于长期的痛苦之中,这种压力就会被放大。而由于压力又趋于增加痛苦,那么提前计划,采取一切可能的措施来减少节日中的压力就十分重要了。以下就是来自凯伦·李·理查兹的一些贴士,或许能有所帮助。
 
Avoid the stress and exhaustion of holiday shopping by ordering your gifts online, from catalogs or through TV shopping channels.  You don’t even have to get dressed to shop!  An added benefit is that out-of-town gifts can be sent directly to the recipients, saving you the hassle of finding a box, packaging the gifts and waiting in line at the post office.借由网络、邮寄或电视购物来避免节日购物的压力以及随之而来的疲劳。你甚至用不着打扮的漂漂亮亮去购物!另一个好处是,给外地的礼品可以直接送到接收人手里,省去你找盒子、包装及在邮局排队的麻烦。
 
If you have to shop at malls and shopping centers during the holidays, try to do your shopping on weekdays if possible.  You’ll find better parking spaces and shorter checkout lines.如果不得不在节日里到商场或购物中心买东西,那么尽可能在工作日完成你的购物。你会找到更多的停车位以及更短的付款队伍。
 
Use gift bags instead of traditional wrapping. (Dollar stores, catalogs and TV shopping channels often offer low-cost assortments of gift bags.)用礼品袋替换传统包装。(一元店、邮购及电视购物经常提供廉价的礼品袋套装。)
 
Each year, between busy schedules and increased postage costs, fewer and fewer people send holiday cards.  If you still feel you must send some cards, be selective.  Only send them to close friends and family you seldom see.  
每年,由于繁忙的日程和日益增加的邮费,越来越少的人寄节日贺卡了。如果你仍觉得要寄一些,那么请有所选择。送给亲密的朋友及不常见的家人足矣。
 
It‘s ok to say no –– really it is.  You know your limits better than anyone else.  People will almost always push you to do more than you’re comfortable with if you let them, but they’ll usually respect your decision if you tell them you can’t.  Decide what is important to you and your family and how much you’re able to handle, then say no to everything else. 
说不没什么大不了的--- 实话。你比任何人都知道自己的局限性。如果不拒绝,人们总会迫使你做一些你不怎么情愿的事儿,但如果你告诉他们自己不能做,他们通常都会尊重你的选择。想想什么对你和你的家人重要,以及什么是你的能力范围之内的事,然后对剩下的说不。
 
When everyone is coming to your house for dinner, ask each one to bring one or two dishes, leaving yourself only one or two simple items to prepare.
当所有人要到你家吃晚饭时,请他们每人带一道或两道菜,那么自己再准备一道或两道即可。
 
If you are going out of town to visit relatives for the holidays, consider staying at a hotel for at least part of the time.   Having a separate haven will reduce your stress by giving you a sense of control over your own space and activities for at least a portion of each day.
如果节日里要出城探望亲属,那么考虑至少在旅馆待段时间。有独立的休息场所可让你在在一天中,至少部分的时间里有自己的空间及活动,从而减轻你的压力。
 
If the demands of your extended family are more than you can handle each year, consider making an annual holiday vacation a new family tradition.  (Try a western dude ranch, a chalet in the mountains, or a warm tropical beach.) This can be a special bonding time for you and your immediate family.  You will not feel compelled to cook, and you will probably reduce the size of your gift list because everything will have to fit in a car or on a plane. 
如果年年家庭不断扩大,而你不能应付从中产生的各式需求,那么考虑把每年一次的假日旅行变为家里的新传统。(试试西部牛仔式的农场,山中的牧人小屋,或是暖和的热带沙滩。)这可是你和家人联络感情的特殊时光。你不会被迫下厨,而且你也许能缩减礼物清单,因为所有的东西都得装车或上飞机。
 
Take time to think about all the people and things in your life that you are thankful for.  Whenever possible, tell people why you’re grateful to have them in your life.  Thank the store clerk for helping you and the stranger for holding the elevator for you.  Recent studies showed that people who make a conscious effort to be thankful were not only more joyful and optimistic, but they also had fewer illnesses. 
花点时间想想那些在生活中你所感激的所有人和事。只要一有机会就告诉他们,你为什么感激他们出现在你的生活中。对帮助你的店员和替你按住电梯门的陌生人表示感谢。最新的研究显示,那些有意识对别人表示感谢的人不仅心情更为愉悦、更加乐观,他们还很少生病。
 
Set aside a little quiet time for yourself each day to relax and de-stress.  Put on some headphones and listen to soothing music or soak in a warm bubble bath.
每天留一点安静的时间给自己放松和减压。戴上耳机,听听舒缓的音乐或泡泡暖和的泡沫浴。 


 A lot of us seem to lose sight of what the holidays really mean to us.我们中很多人似乎忘记了节日的真正含义。

 
To me the holidays are about spending time with family, reflecting on what the past year has brought and what the new year has in store.对我而言,节日就是和家人一起度过,追忆逝去的时光以及期盼即将到来的日子。
 
If you haven’t sent out your Christmas cards, made the Christmas pudding or even decorated your house yet (I haven’t), relax, that’s not what this is about.如果你还没来得及寄圣诞贺卡、做圣诞布丁甚至是装扮你的房屋,冷静下来,这并不是节日的所有。
 
If you are feeling rather ill prepared for this holiday season there are still things you can do to pull it together and have a happy one.如果你感觉自己对这个节日准备得不够好,那么你还可以通过一些事情来补救,享受一个欢乐假日。
 
1. Christmas party. Host an open house instead. Send an email or pick up the phone and call those people you wish to see over the holidays. Invite them to your house one day either this weekend or next and have a bit of a visit. Keep it informal and low key. Set aside a few hours in the afternoon (say 1pm-5pm) and make sure people know they can just come and go according to what time works best for them. Keep it simple. No one will care that you don’t have a 10 cheese platter with 12 types of crackers. Set out some baked goods, appetizers, tea, coffee, juice, water and you’re good to go.
圣诞聚会:在一个开阔的房子举办。给那些你想在节日里见到的人发邮件或拿起电话打给他们。邀请他们在哪天来你家,要么定在这个周末或者下个周末,还可以直接拜访。聚会应该是随意、低调的。抽出下午几个小时的时间(比如说从1点到5点),保证他们可以根据自己的情况来安排来去的时间。尽量简单。没有人会在意你是否准备了10份芝士盘和12种不同的饼干。只需摆出一些烘焙的食物、开胃甜点、茶、咖啡、果汁、水就足够了。
 
2. Baking. If you normally bake enough to fill your freezer twice over but have yet to fire up the oven, don’t panic. No one will think any less of you for buying your baked goods this year. As far as I know no one is handing out prizes for being the perfect little baker. If you still want to make a few goodies, try cheating when you can. Buy pre-made tart shells, cake mixes or frozen pastries. If you are still hung up on making things from scratch how about a compromise? Make things from scratch that are quick and easy and buy the rest. A favorite in my family is peanut butter marshmallow cake (minus the walnuts from this recipe). It’s super easy and takes no time at all. I know it’s not real baking but it’s close. 
烘焙:如果你通常只是准备能装两个冷冻室那么多的食物而且还需放进烤箱烘焙,那么也别慌张。今年如果只能买烘焙食品来招待客人,也没有人会小瞧你。据我所知,也没有人会因为你是一个完美的小糕点师而给你颁发奖品。如果你还是想做一些食物,那么还是可以偷些懒。比如买些做好的蛋挞壳、调好比例的蛋糕粉或冷冻的馅饼皮。如果你仍旧坚持一切自己做,这样吧,那就做些简单、省时的食物,再买其他的。我们家最喜欢的一道甜点就是花生酱棉花糖蛋糕(我们把做法中要求的核桃省去了),做法非常简单而且不费时。我知道这不算真正的烘焙食品,但也很接近了。
 
3. Christmas cards. By now it may be a little late to mail Christmas cards, unless you really don’t mind people receiving them after Christmas. A better idea is to hand deliver cards to those you’ll see at parties, dinners or other get togethers. If you are hosting an open house in the next weekend or two why not hand them out as your guests leave? If you’re anything like me you’ll agonize over what to write in the cards. You want to write the perfect holiday message. Well, when was the last time you received a card and thought, “hmmm well they could have put in a bit more effort”? Likely never. So don’t get hung up on what to say keep it short, to the point and mean it. The following (and slight variations of it) always works for me:
From our family to yours we wish you a very happy holiday and all the best in the new year.
圣诞贺卡:现在买可能寄出去也晚了,除非你不介意他们在节后收到贺卡。更好的办法是在聚会上、晚餐或其他场合当面交给他们。如果你准备在下周末或下下周末举办聚会,那么为什么不在客人离开时把贺卡交给他们呢?你可能也像我一样发愁贺卡里该写些什么。你想下写最好的节日祝福。嗯,记得上一次你收到贺卡时,你是怎么想的:“他们可以再用点心。”当然这不可能。所以不要长篇大论了,内容简洁、中肯、真诚就好。我就按下面(可以有所改动)这么写:
 
我们全家送给你们的祝福,希望你们节日快乐,新的一年万事如意。
 
4. Decorations. If you have yet to decorate there is still time for that as well. If you don’t have the time to do everything you usually do each year, rest assured that less is usually more when it comes to decorating for the holidays. Just because you have the decorations doesn’t mean they need to be out. Pick and choose which decorations you love and put them in a place to best show them off. If you’re still looking for a craft to do in time for the holidays, consider doing what we did. Find some glass or plastic balls (enough for everyone in your family). Using a metallic marker write your name across the front and the year on the back. Draw a simple tree or snowflake and you’re done. We’re using these as name tags on our dinner table and afterwards everyone can take theirs home to hang on their tree. Easy!
装饰:如果你还在进行装饰,那么也是来得及的。如果你没法像往年一样做所有的事情,请放心节假日的装饰少通常就是多。挑选一些你喜欢的装饰品,然后把它们放在一个最显眼的地方。如果你还在忙着找一个能工巧匠来确保节日装饰的按时进行,先想想自己能做些什么。你可以找一些玻璃球或塑料球(够每个家庭成员使用即可),再找一只记号笔把每个人的名字写在球的正面,背面写上年份,然后再画一个简笔树或雪花就完成了。我们把它放在餐桌上作为名字牌,然后每个人可以把自己的名字牌拿回家挂在圣诞树上。简单吧!
 
5. Christmas dinner. Okay this is a biggie for some people. If you cringe at the thought of spending the entire day of Christmas in the kitchen cooking and cleaning I have a few suggestions for you to consider.
Make ahead. If I’m hosting Christmas dinner I try and get as much of the work done ahead of time. This includes making the mashed potatoes, cranberry sauce, preparing the vegetables (wash and cut), and also setting the table and cleaning the house. Doing as much as you can before the actual day, will make for a much more enjoyable 25th.
Make it a potluck. If you are running short on time or have a committed yourself to a lot of activities ask others to bring something for the dinner. Coleslaw, sweet potatoes, cranberry sauce, dinner rolls, salad, pies and whipped cream for dessert. People will be honored to help out and it will lighten your load considerably.
圣诞聚餐:这对某些人而言是件大事了。如果你对把自己在圣诞节一整天都关在厨房里做饭、打扫的想法感到难办的话,以下是我的建议。
 
提早准备。如果我要举办圣诞晚餐,我就会尽量提前做好大部分的准备工作。这包括做土豆泥、红莓酱,准备好蔬菜(洗干净并切好),摆餐桌还有打扫房子。在日子来临前尽可能多的做好准备工作,这样你就可以更多的享受25日的圣诞节了。
 
家常便饭。如果你很难按时准备好,或者有太多的工作要完成,那么就让他们自带些食物。凉拌卷心菜、红薯、红莓酱、小面包、沙拉、派和甜点用的鲜奶油。他们当然乐意帮忙而且这也会大大减轻你的工作。
 
6. Cleaning. With all the coming and going, dinners and parties I hear you thinking “I’ll never have time to clean the house before everyone gets here”. Again, don’t panic. Focus on one room at a time and do a thorough clean a few days before. Gather up items that don’t belong and return them to where they do. Fill a tub with warm soapy water and use a soft cloth to wipe down surfaces and nick-nacks to remove any of the dust. If you are having people over on short notice focus on areas that they will most likely be looking at. Kitchen, bathroom, living room, dining room, and family room are good places to start. Don’t become obsessed with it though. 
打扫卫生:人们来来去去,又是晚餐又是聚会,我知道你在想“我没时间在大家来之前打扫好房子。” 还是那句老话,别慌张。一次只打扫一间屋子,然后在几天前来个大扫除。整理好乱扔的东西把它们放回原处。装一桶温肥皂水,拿一块柔软的布彻底擦拭表面和小物件上的灰尘。如果你马上有人来拜访,那么注意他们目光停留最多的地方。可以先从厨房、洗手间、客厅、餐厅、家庭活动室这些地方开始。但别被这件事所困扰。


 You may have heard of the running of the bulls in Pamplona, Spain, or the gathering of sun worshipers to celebrate the summer solstice at Britain's Stonehenge, but Europe has plenty of other less famous but equally unusual festivals. Some date back many centuries, but others have more recent origins. Although certain festivals reflect serious local traditions and seem odd to Americans, others are just plain nuts to everyone. We've found a few to tickle your fancy and introduce you to some lesser-known cultural eccentricities of our European friends.你可能听说过西班牙潘普洛纳城的奔牛节,或是太阳崇拜者为庆夏至而聚集前往英国的巨石阵,但在欧洲,还有很多其他节日, 虽不是那么有名, 但却同样众不同。=有些节日要追溯到好几个世纪前,但也有一些源于近代。尽管某些鲜为人知的节日是与当地传统相关的,美洲人会觉得古怪, 但其他那些实在是太平淡无奇了。这里我们搜罗了一些节日,在激发你想象力的同时,也让你了解一下我们欧洲朋友们那些少为人知的奇特文化吧。

 
La Fête du Cochon/La Pourcailhade, Trie-sur-Baïse, France: To enter the Pig-Squealing Championship at the annual Festival of the Pig, you'd best rehearse your pig shrieks now; locals have been practicing for years. Townsfolk here celebrate the pig in many forms: as noisy squealers, as competitors in pig races, as men in pig costumes and, of course, as pork, ham and sausage. 
法国-猪之节:你若要参加一年一度猪之节中的猪叫锦标赛,那么最好现在就开始练习猪叫。当地人已经练了好几年。这里的居民用很多方式庆贺这个节日:学猪尖叫、和猪赛、用服装扮成猪,当然还有扮成猪肉、火腿和香肠的。  
 
Carnaval de Granville, Granville, France: Carnaval in this Normandy town began in the 1500s as a way to bid adieu to fishermen launching their boats. Its 138th celebration has morphed into a Mardi Gras with cocktails, balls, parades, extravagant costumes, intricate floats and so much flying paper in the Battle of Confetti that it can be hard to see the floats. 
法国-格兰维尔狂欢节:诺曼底格兰维尔镇的狂欢节始于16世纪,最初只是一种跟即将出海的渔夫们告别的方式。第138届庆祝活动将它变成了Mardi Gras狂欢日):鸡尾酒、舞会、游行、奢华的礼服、精美的花车以及飞舞的五彩纸屑让人都难以看清花车的模样。
 
Sandsation, Berlin: Maybe the intricate artworks created from 2,200 tons of sand for the Sand Sculpture Festival wouldn't seem so quirky if they weren't in landlocked Berlin, about 100 miles from the beach. 
柏林-沙雕节:沙雕节中2200吨沙创作而成的精美的艺术作品如果不是出现在距海100英里的内陆地柏林,可能看起来就不会如此奇特了。受邀参加柏林沙雕节的艺术家们,在距海100英里的地方,将他们的创作灵感在2200吨重的沙堆里尽情挥洒(柏林沙雕展)。
 
Romería Vikinga-Viking Festival, Catoira, Spain: Locals dressed as Viking warriors re-create a 1,000-year-old battle by invading this Galician village in far northwestern Spain. During the simulated battle to take Torres del Oeste, an 11th century castle, Vikings and defenders alike get soaked in wine.
西班牙-维京海盗节:当地人打扮成维京海盗,入侵西班牙远西北部加利西亚自治区的村镇,重现1000年前的战斗场景。在这场争夺十一世纪Torres del este城堡的模拟战斗中,海盗和守卫者们都开怀畅饮,酩酊大醉。


 1. Katir tha Maem

 
This phrase is a literal translation of ‘Festival of Lights’ or ‘Chanukkah’ into Wardwesân, the language of the fictional civilization of the Wards. Like the Ancient Hebrews, the Wards formed a monotheistic culture, and their own revolts, legends, and religious writings are collected in Frédéric Werst’s recent anthology titled Ward.
这个词语的直译是‘光之节’,或者Ward语(传说中Ward人的语言)‘Chanukkah’。Ward人,和古犹太人一样,相信一神论。Ward人的神话,历史和宗教著作被收集在Frédéric Werst最近以Ward命名的文集中。
 
Of course, the Wards knew nothing of the Maccabean Revolt or rededication of the Second Temple, and they had no term for the Jewish holiday, but the vocabulary and grammar of Wardwesân allows us to construct one. Even Channukah comes from a language that is partially constructed: The form Chanukkah (as opposed to Hanukkah) is preferred in Modern Hebrew, a language that has been revitalized to fortify Jewish and Israeli identity, and reinforced with new vocabulary to make it suitable for modern life.
 当然,Ward人不知道馬加比家族起義(塞琉古四世在位時,強迫猶太人拜偶像、接受希臘文化、禁止割禮和守安息日等,导致此起义)或者第二神庙计划(從敘利亞塞琉古王朝國王安條克四世手上奪回耶路撒冷,並重新將耶路撒冷第二聖殿獻給上帝),也对犹太教节日一无所知。但是Ward人的语法和词汇让我们能为他们造一个这样一个节日用语‘Chanukkah’。‘Chanukkah’(光明节)来源于希伯来语。我们选择了‘Chanukkah’,而不是它的同义词‘Hanukkah’。因为Hanukka是古希伯来语,Chanukkah是新希伯来语,代表着犹太和以色列身份的重生,以及希伯来语为了新时代的演变。
 
 2. Ele
The basic item el from J. R. R. Tolkien’s Elvish languages means ‘star’ and it underlies compound forms like Elbereth ‘star queen,’ the name of one of the principal divinities of Tolkien’s mythology, and Elerrina ‘star-crowned,’ the name of the mountain—tallest in the Blessed Realm—where she lives. It is also the base of ele ‘behold,’ which is what Elves exclaimed when they first saw stars. Behold! figures in other stories with important stars, as when the angel of the Lord said unto the shepherds, “Fear not! For, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.” Looking to the heavens for truth and inspiration crosses cultures—both real and fictional—and transcends their differences.
前缀el来源于矮人语‘星星’。矮人语“星星”可以组成词组“星星女皇”,指矮人族神话中最重要的神,也可以组成词组“星星凤凰”,指在Blessed领地的女巨人。矮人语“星星”可以组成词组“星星注视”,用来表达第一次看到星星的欢喜之情。看啊(星星注视)! 想想所有关于星星的故事,就像天使队牧羊人说:”不要害怕,看着星星,塔会给你不尽的欢乐,就像给所有人的一样。” 俯仰所有文化(现实或虚幻)的真理和灵感,就能看透,进而超越他们的不同点。
 
3. Roj
The history of yet another supposedly ancient people, the Klingons, is full of war and treachery, even more so than that of the Wards or Israelites. Klingons are culturally harsh and unforgiving, and so is their language. Marc Okrand, who has invented almost all of Klingon, admits to emphasizing hard and guttural sounds (k as in back, ch as in Bach, etc.) in the Klingon repertoire, so that language and culture would fit hand in glove. Still, Klingons welcome peace, if it doesn’t come at the expense of honor, and they have a word—roj—which means both ‘peace’ and ‘make peace.’ This Klingon peace, the peace that isn’t war, isn’t quite the same as the peace in “Let There Be Peace on Earth,” but it’s headed in the right direction. If Klingons value any kind of peace, then we can hope in the face of cynicism.
我们来看看另一支传说中古老的民族,克林贡。克林贡的历史充满了动荡不平,有甚于Ward与以色列。克林贡人的文化严厉而不轻恕,和他们的语言一样。Marc Okrand创造了大部分克林贡语,并为克林贡语加入了大量生硬的喉音,比如说k,ch等。如此一来,语言和文化便相容了。但是,克林贡人希望和平,如果在保持尊严的条件下。他们有这样一个单词'roy',意思是‘和平’与‘创造和平’。这种克林贡人的和平,当然不指战争,却也非我们通常意义的和平。但至少这种和平是克林贡的希望之光。 If Klingons value any kind of peace, then we can hope in the face of cynicism. (对不起,翻不来)
 
4. Espero
Ludwig Lazarus Zamenhof, who invented Esperanto, the most successful of international auxiliary languages, came from 19th-century Poland, when it was a hotbed of ethnic hostility. Zamenhof attributed the hostility to “the diversity of languages,” which seemed to him “the only, or at least the primary force which divides the human family into enemy parts.” He longed for nothing more than that people would live in peace, and he believed they needed a common language to do so—so he invented one, which he called “Lingvo Internacia.” He presented it to the public in 1887 under the pseudonym Doktor Esperanto—in Esperanto, esperanto means ‘one who hopes,’ and it was soon adopted as the name of the language. Zamenhof’s idealism (which many have mocked) partakes of the holiday spirit—the spirit of espero, meaning ‘hope.’
Ludwig Lazarus Zamenhof创造了世界语 Esperanto,是最为成功的人造语之一。Ludwig生活于19世纪的波兰。此时的波兰正是民族仇恨的大火炉。Ludwig认为这种民族仇恨,源于语言的不同。甚而,Ludwig认为语言的不同是为所有民族仇恨的主要原因。但使天下充满和平,唯有创造世界语。他创造的世界语原名为“Lingvo Internacia”,于1887年问世。由于他当时使用 Doktor Esperanto为笔名。故而此世界语又叫Esperanto。在Esperanto语中,Esperanto的意思是“怀抱希望的人”,也是一种节日用语。Ludwig的理想颇有节日精神——那就是希望。
 
 5. Hau ‘oli makaluki hau!
Hawaiian, like Modern Hebrew, is a revitalized language, partly reconstructed to work in the modern world while retaining its cultural value. Hawaiian has already given us a famous holiday phrase: Mele kalikimaka, which means ‘Merry Christmas’ and was popularized in a song written by R. Alex Anderson and famously performed by the likes of Bing Crosby, Jimmy Buffett, and Bette Midler. Mele kalikimaka is just Merry Christmas pronounced in Hawaiian, which lacks r and s. (According to Roy Zimmerman’s song, “Christmas on Mars,” Merry Christmas in Martian ends up as Eenie Kaveenie Klibidavac, so Martian apparently has the same phonetic problem.) Mele Kalikimaki (the phrase, not the song) first appeared in print in 1904, well ahead of Hawaiian language revitalization, but Hau ‘oli makaluki hau! or ‘Happy New Year!’ is part of the invented language.
夏威夷语,和新希伯来语一样,是死而复生的语言。他们的重建都是基于原先的语言和文化,再加上现代的元素。夏威夷语中人尽皆知的节日用语为:Mele kalikimaka。意为圣诞快乐。此语的有名与R. Alex Anderson谱曲, Bing Crosby, Jimmy Buffett, Bette Midler演唱的一首歌不无关系。Mele kalikimaka只是Merry Christmas在夏威夷语中的音译。读成那个鬼样子是因为夏威夷语当中没有r和s的发音。在Roy Zimmerman的歌曲,‘火星的圣诞节’当中,‘Eenie Kaveenie Klibidavac’为火星语‘圣诞快乐’。很显然,火星人也不会发r和s的音。Mele Kalikimaki 这种说法首次书面的出现是在1904。这是在夏威夷语复生之前很久的事了。但oli makaluki hau! (新年快乐)是之后人造的夏威夷语。
 
However familiar or exotic we may seem to one another—Elves, Klingons, Wards, Esperantists, Hawaiians, Whos, Martians, and the rest of us—our languages are nonetheless included in the thesaurus of holiday goodwill. Happy Holidays!
这些人造语中(矮人语,克林贡语,Ward语,世界语Esperanto,夏威夷语,Whos语,火星语),有的更为易懂,有的更为奇异。但是和我们的语言一样,他们都有表达节日友好与欢快的词汇。节日快乐!


 Columbus Day

The problem with Columbus Day isn't just Columbus himself (though celebrating him is dicey), or the Italian-Americans who enjoy celebrating one of their cultural heroes. The problem is that not everyone gets today off. You know just what I'm talking about, as you sit in your cubicle reading this because half of the people you need to talk to to get your job done have today off. Schools are out, the government is closed, but your office is open. That means you have to find a place to put the kids all day and listen to people talk about their long weekend plans while you have to work and hope it rains and ruins everyone's free day off. That's quite a legacy to leave, Columbus.
哥伦布发现美洲纪念日
哥伦布自己本身并没有什么问题(虽然歌颂他有些冒险),意大利裔美国人喜欢为他们的民族英雄唱赞歌。问题是不是每个人这一天都休息。你知道我的意思,你只能坐在卧室里面看这篇文章,因为你需要与之谈话以完成你的工作的人们中有一半这一天都不上班。学校放假,政府关门,但是你的办公室还在开着。这意味着你得找个地方安置你的孩子,耐心倾听人们的长假计划,自己却不得不工作,只得暗暗在心中祈祷下一场大雨让这些人的计划都泡汤。这就是哥伦布留给我们的礼物。
 
Flag Day
Do we really need a whole day to celebrate our flag? It's great that we have a symbol for our country, but why go out of our way to recognize it in some way? Every other country has a damn flag, it's not like having a flag makes us special. And just look at our flag. It's kind of a design nightmare. It's got all these bars and stripes and different colors and strange angles. As far as flags go, ours is a little cluttered. Maybe every year on Flag Day we should have a design competition to come up with something new? I'd support that.
美国国旗纪念日
我们真的需要一天时间来赞美我们的国旗吗?作为祖国的象征,这很好,但是有必要特地用某种形式来向它致意吗?其他国家也都有自己的国旗,有这个并没有使我们显得与众不同。来看看我们的国旗吧,设计的简直就像一场噩梦,堆满了带状条条和五颜六色的奇怪的五角星。这个国旗有些乱七八糟的。也许在每年的国旗纪念日这天我们应该来一场设计大赛,推出一些新的设计理念?我完全支持这个做法。
 
Father's Day
This is such pandering. It's like Gillette and the American Tie Federation saw how much success Hallmark and 1-800-FLOWERS had with Mother's Day and decided to horn in on the action. Most dads could care less about getting presents or attention or brunch or anything. They probably appreciate that you call them, that's nice. Either that or your father was an asshole who treated you badly and divorced your mother for some new bitch with kids of her own and he doesn't even really talk to you that much anymore. What an asshole! Who needs to be reminded of that?
父亲节
这个节日极为恶俗。好像是吉列公司和美国领带协会看到贺曼娱乐电视电影台和1-800-FLOWERS公司在母亲节上的取得的巨大成功后,决定弄个类似的节日。绝大多数的父亲们不怎么在乎是否得到礼物、关注、早午餐或者其他什么东西。你能打个电话给他他可能就已经很感激了。要么就是你的父亲根本就是个混蛋,待你恶劣,为了某个婊子及她的孩子和你妈妈离婚,他甚至都不再认真地和你说过话。这种混蛋!谁还需要被提醒有个这样的爸爸?
 
Groundhog Day
Who the hell even came up with this holiday, and what does it even mean? On February 2, there's this critter in Pennsylvania who comes out of his hole and either sees his shadow and get scared and something happens or he doesn't see his shadow and then nothing happens. No one understands it. Not even the news stations that cover it every year. There are more rules to this than Ultimate Frisbee. It's supposed to make spring come more quickly or something. It doesn't. It's February! We still have two more months of cold. How about giving us "Take a Trip to Florida" day? That's all I really want in February.
土拔鼠节
是哪个吃饱了撑的想出这么一出,这个节日有意思吗?2月2号那天,宾夕法尼亚有个小东西钻出了洞,它要么是看见自己的影子受到了惊吓发生了什么事情,要么就是没看到自己的影子,就什么事都不会发生了。不过谁知道呢。甚至电视台每年都要采访它,它的规则比极限飞盘都还要多。它的原意是让春天快快来到。但是事与愿违。这才2月!我们还有两个多月寒冷的冬天。还不如设立个“到佛罗里达旅行”日,这才是我在2月份真正想干的事。
 
Patriot's Day
This is a day that is only celebrated in Massachusetts, our second least worst state, but it doesn't mean they need a whole day off just to themselves. The Patriots, they're good and all, but they're not all that. They haven't won a Super Bowl in six years! Look at Tom Brady these days. He's making more headlines for his hair and loving Uggs and being a prolific babydaddy than he is for making passes and touchdowns. Stop being so cocky, Boston, your team isn't that important.
爱国日
这个节日只在马萨诸塞州——美国第二差劲的州——才有,但是这并不意味着他们需要放一整天假。热爱祖国的人们是好的,但这并不是全部。六年来他们从来没有在美国橄榄球超级杯大赛中得过冠军!看看汤姆·布兰迪,这些天,他的发型和雪地靴频频上报纸头条,人们只记得他是个多产的超级奶爸,都忘了他是一名橄榄球运动员,更应该做的是传球和触地得分。别再自命不凡了,波士顿,你的球队并没有那么重要。
 
Arbor Day
A day for the planting and caring of trees? Really? What, have we been hijacked by Greenpeace? Do you have to hug the trees after you plant them? And what good are trees if they won't take care of themselves? You want trees to sit in your yard or on the street or wherever and just grow and be strong and not have to be tended to like some blooming invalid, right? What happens when the GOP finds out about this and tries to shut it down because it's some pro-environmental action? Won't they try to do the same thing to Arbor Day that they did to ACORN? Too many questions!
美国植树节
专门拿出一天来种树并照料它们?这是真的吗?天啊,难道我们被绿色和平组织绑架了吗?种完树之后你是不是还得拥抱它们?如果树长不好对树又有什么好处?你想让树长在你的院子里,大街上或者其他地方,任其自生自灭,不用像照顾残疾人一样照料它们,却又想让它茁壮成长枝繁叶茂,是不?要是共和党发现了这些并试图将其砍伐因为这样做是符合环境保护的,怎么办?他们该不会像对待橡子那样在植树节上做同样的事吧?太多问题了!
 
Talk Like a Pirate Day
Yes, mateys, this is stupid. And if you keep trying to make it happen, you're going to have to walk the plank.
国际海盗语言日
伙计们,这个真够愚蠢的。如果你想试试的话,你就等着被解雇吧。
 
Confederate Memorial Day
Ostensibly this is a day to commemorate all the lives lost by the Confederacy during the Civil War. While people dying in war is always sad, these people were defending, you know, slavery. So, um. Yeah. Remember that.
美国南部邦联阵亡将士纪念日
表面上看,这是一个纪念在美国内战中南部邦联阵亡的将士。在战争中失去生命总是令人悲伤的,这些人在抵抗防守,你也知道,因为奴隶制度。因此,恩。不要忘记他们。
 
Casimir Pulaski Day
This is a holiday in March that is celebrated in the Chicago area, mostly by the large Polish population. That's fine, but Pulaski—a Revolutionary War hero—also has a federal holiday in October. I don't want to discount the great things this gentleman did to win our freedom, but does he really need two holidays? I mean, the only other person who gets two holidays is Jesus. Oprah doesn't even have one. Do something about that, Chicago.
卡齐米日·普瓦斯基纪念日
这个三月份的节日是芝加哥地区特有的,主要是占总人口绝大多数的波兰人过的。这挺好的,但是普瓦斯基——一位美国内战中的英雄——在十月份还有联邦节日。我并不是对这位使我们获得自由的绅士的巨大成就持怀疑态度,但是他真的需要两个纪念日吗?我的意思是,其他拥有两个纪念日的人只有耶稣。奥普拉甚至一个都没有。芝加哥应该改变点什么了。
 
Mardi Gras
Alright, Mardi Gras in New Orleans is fine. If you want to go and wade through streets paved in vomit and bad decisions and show off your body parts, be my guest. Actually, be New Orleans' guest. If you want to do it anywhere else, then you're just a drunk who is looking for an excuse to get shitfaced on a Tuesday. How about going to celebrate your first day of sobriety at a meeting instead? Then you'll have a nice, easy to remember anniversary to celebrate every year. If drinking a hurricane on Fat Tuesday means that much to you, then take your tourism dollars down to New Orleans. They'd be happy to take them.
狂欢节
好吧,新奥尔良的这个狂欢节没有什么可说的。如果你想在那些布满呕吐物的街道上穿行,蹦出一个接一个的坏主意,得意洋洋的炫耀你的身体,那么来吧,我欢迎你。事实上,是新奥尔良欢迎你。如果你在其他地方这样做,别人会认为你只是一个想在礼拜二找借口喝的烂醉如泥的醉鬼。何不改为纪念你开会时第一次清醒严肃的那天呢?这样你就会有一个美好切容易记住的周年纪念日。如果在狂欢星期二上喝的酩酊大醉对你来说很重要,那么带着你的钱包来新奥尔良吧,这里很乐意接受你的美元。


 

【关于节日的英语作文】不同的国家有不同的节日,不同的节日有不同的英语表达方法,关于节日的英语作文就是了解这些节日的最好方法。本文将告诉您不同过年节日的英语怎么说。

 

关于节日的英语作文一:

The thankful great universe provides the environment of existence for us and give us sunlight, air, water and everything in keeping with we existence of space, bring storm to let us accept to toughen for us, bring to us mysterious let us look for.

 

The thankful parents give us the life, make us feel the merriment of the human life, feel the genuine feeling of the human life, feel the comity of the human life, feel happiness of the human life, also feel hardships and pain and sufferings of the human life!

 

The thankful teacher works with diligence and without fatigue everyday of teach, give us knowledge ability, put on the wing which flies toward the ideal for us.

 

关于节日的英语作文二:

They also only a small angel, the wing has not fullness. When Mieding disaster fell, the land covered by grief, they used a strong and smiling, shook us.

 

In more than 10 hours after the quake, one of the North-Manlianshixue boy was rescued from the rubble. In his armed police officers and soldiers prepared to move to safe areas, he can move difficult to hold the right hand, weakness and a standard King team at the Young Pioneers. Stretcher on the little boy he did not forget to rescue the officers and men of his uncle‘s move Thanksgiving salute to the countless people deeply touched.

 

关于节日的英语作文中的重点单词:

thankful:感激的

police:警察

salute:礼炮

countless:无数的

Pioneers:先驱者

toward:走向

disaster:灾害

hardships:艰辛的

classmate:同班同学

weakness:弱点

diligence:勤奋的

soldier:士兵


 

【西方节日用英语怎么说】如今的国内外交流日趋平凡,了解西方节日有助于我们理解国外的名族文化增进与外国友人的沟通。今天,笔者就教大家西方节日用英语怎么说。

 

西方节日英语怎么说第一部分:
仲夏节-----MID-SUMMER DAY
古尔邦节-----CORBAN
筷子节-----CHOPSTICS DAY
敬老节-----OLD PEOPLE'S DAY
啤酒节-----OKTOBERFEST
南瓜节-----PUMPKIN DAY
鬼节-----HALLOWEEN
万圣节-----HALLOWMAS
感恩节-----THANKSGIVING

 

西方节日英语怎么说第二部分:

Maundy Thursday 濯足星期四(耶稣受难节)

Shrove Tuesday 忏悔节(四旬斋开始的前一天)

Ash Wednesday 复活节前的第七个星期三

Christmas 圣诞节(1225)

Easter 复活节

Whitsun, Whitsuntide 圣神降临周(复活节后的第七周,尤指前三天)

Quinquagesima 四旬斋前的星期日

Ramadan 斋月

Rogation Days 祈祷节(耶稣升天节的前三天)

Sabbath 安息日

Feast of the Sacred Heart 圣心节

Midsummer Day 施洗约翰节(624)

 

西方节日英语怎么说第三部分:

Trinity Sunday, Trinity 圣三主日(复活节后的第八个星期日)
Good Friday
耶稣受难节
Visitation
圣母往见节(72)

 

西方节日用英语怎么说?看完以上内容后相信您对西方节日的英语说法有了初步的了解,学习西方节日英语是了解西方节日的最好方式,建议您在本文的基础上阅读更多关于西方节日英语的文章——学习英语、了解西方人文知识。


 

端午节是中华名族的传统节日,今天英孚节日英语将带您走进端午节节日英语之端午节将用中英文向您介绍端午节的起源以及节日习俗,在了解端午节的同时学习节日英语的用法
 
 
The Dragon Boat Festival, the 5th day of the 5th lunar month, has had a history of more than 2,000 years. It is usually in June in the Gregorian calendar.

端午节是古老的传统节日,始于中国的春秋战国时期,至今已有2000多年历史。
 
After his death, the people of Chu crowded to the bank of the river to pay their respects to him. The fishermen sailed their boats up and down the river to look for his body. People threw into the water zongzi (pyramid-shaped glutinous rice dumplings wrapped in reed or bamboo leaves) and eggs to divert possible fish or shrimp from attacking his body. An old doctor poured a jug of reaglar wine (Chinese liquor seasoned with realgar) into the water, hoping to turn all aquatic beasts drunk. That's why people later followed the customs such as dragon boat racing, eating zongzi and drinking realgar wine on that day.

传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边去凭吊屈原。渔夫们划起船只,在江上来回打捞他的真身。有位渔夫拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等食物,扑通、扑通地丢进江里,说是让鱼龙虾蟹吃饱了,就不会去咬屈大夫的身体了。人们见后纷纷仿效。一位老医师则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免伤害屈大夫。后来为怕饭团为蛟龙所食,人们想出用楝树叶包饭,外缠彩丝,发展成棕子。
 
Over the years, the story of Qu’s demise transformed into the traditions of racing dragon boats and eating zongzi – a kind of rice wrapped in bamboo leaves. The races have certainly captured the imagination of people from all over the world. Every spring there are nearly 60 dragon boat races held outside of China in cities from Vancouver to Sydney, from Gdańsk, Poland to Cape Town, South Africa. Canada alone has nearly 50 dragon boat teams and Germany has nearly 30.
 
多年以后,屈原逝世的故事逐渐演变成赛龙舟和吃粽子(一种包在竹叶中的米食)的传统。这些竞赛显然激起了世界各地人们的想像,每年春天有将近60场龙舟赛在中国境外的城市举办,从温哥华到悉尼,从波兰的格但斯克到南非的开普敦。单单字加拿大就有将近50支龙舟队伍,德国则有近30个。
 
节日英语之端午节吃什么?
 
In early times, it was only glutinous rice dumplings wrapped in reed or other plant leaves and tied with colored thread, but now the fillings are more diversified, including jujube and bean paste, fresh meat, and ham and egg yolk. If time permits, people will soak glutinous rice, wash reed leaves and wrap up zongzi themselves. Otherwise, they will go to shops to buy whatever stuff they want. The custom of eating zongzi is now popular in North and South Korea, Japan and Southeast Asian nations.
 
据记载,早在春秋时期,用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称角黍”;用竹筒装米密封烤熟,称筒粽。一直到今天,每年五月初,中国百姓家家都要浸糯米、洗粽叶、包粽子,其花色品种更为繁多。从馅料看,北方多包小枣的北京枣粽;南方则有豆沙、鲜肉、火腿、蛋黄等多种馅料,其中以浙江嘉兴粽子为代表。吃粽子的风俗,千百年来,在中国盛行不衰,而且流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。
 
节日英语之端午节玩什么?
 
“Dragon boat racing is an indispensable part of the festival, held all over the country. As the gun is fired, people will see racers in dragon-shaped canoes pulling the oars harmoniously and hurriedly, accompanied by rapid drums, speeding toward their destination.
 
鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。端午节最应景的节目就是赛龙舟。
 
节日英语之端午节戴什么?
 
On Dragon Boat Festival, parents also need to dress their children up with a perfume pouch. They first sew little bags with colorful silk cloth, then fill the bags with perfumes or herbal medicines, and finally string them with silk threads. The perfume pouch will be hung around the neck or tied to the front of a garment as an ornament. They are said to be able to ward off evil.
 
在端午节,家长也需要打扮自己的孩子与香水袋。他们首先缝小丝袋五颜六色的布,然后填补袋香料或草药,最后用丝线穿起来。香水邮袋将挂在脖子上或绑在前面的服装作为装饰品。据说他们能避邪。
商务英语。


 

圣诞节是西方的传统节日,今天的节日英语之圣诞节为您准备了圣诞节的起源、发展以及圣诞舒服的英语文章和句式,通过对节日英语之圣诞节的学习,相信你会对这个西方传统节日有不一样的了解与感受。
 
节日英语之圣诞节的起源
Before Jesus births, Joseph and Mary came to Quirnius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up out of Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and of the lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to bedelivered. And she brought forth her firstborn Son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And that, Christmas is the feast of the nativity of Jesus, is on 25th, December every year. But nobody know the actual birthday of Jesus. And the Christmas has become popular when Christmas cards appeared in 1846 and the concept of a jolly Santa Claus was first made popular in nineteenth Century.
 
耶苏的出生是有一段故事的,耶苏是因着圣灵成孕,由童女马利亚所生的。神更派遣使者加伯列在梦中晓谕约瑟,叫他不要因为马利亚未婚怀孕而不要她,反而要与她成亲,把那孩子起名为耶苏,意思是要他把百姓从罪恶中救出來。当马利亚快要临盆的时候,罗马政府下了命令,全部人民到伯利恒务必申报戶籍。约瑟和马利亚只好遵命。他们到达伯利恒时,天色已昏,无奈两人未能找到旅馆渡宿,只有一个马棚可以暫住。就在這时,耶苏要出生了!於是马利亚唯有在马槽上,生下耶苏。后人为纪念耶苏的诞生,便定十二月二十五为圣诞节,年年望弥撒,纪念耶苏的出世。
圣诞节便是十二月二十五日纪念耶苏的诞生,但真实的诞生日就沒有人知道了。十九世紀,圣诞卡的流行、圣诞老人的出现,圣诞节也开始流行起來了。
 
节日英语之圣诞节的发展
On the twenty-fourth of December, all children are very excited. Usually they are sent to bed early so that their parents can get the presents ready. The younger children think that Father Christmas will come down the chimney or fireplace, so they hang up a sock for him to put presents in. The greedy ones even hang up a pillow-case or a sack to try to get more presents. Later that night, father or mother will put presents in the sock, and leave others at the side of the bed.

1224日这天,所有的小孩都很兴奋。他们常常被(父母)早早地赶上床去睡觉,以便他们的父母能准备好礼物。年幼一点的小孩认为圣诞老人将从烟囱或壁炉里下来,所以他们挂起袜子,方便圣诞老人把礼物放进去。有些贪心的人,为了能得到更多的礼物,甚至把枕套或布袋挂起来。晚一些时候,爸爸或妈妈将礼物放进袜子,并把其他礼物放在(孩子们的)床边。

On Christmas morning, the children wake up very early. Some even turn on the light at two o’clock, and most of them are awake by six o’clock, and the young ones play while the dinner is prepared. At about one o’clock in the afternoon, the Christmas dinner is brought in. The turkey or chicken is quickly eaten. Children search in their Christmas pudding for new coins which are hidden in it. The rest of the day is full of games and eating until the happiest of all Christmas hollidays comes to an end.

圣诞节的早上,小孩们很早就醒来了。一些人甚至在凌晨两点开灯,但大多数小孩会在六点醒来,孩子们在(大人们)准备晚餐的时候玩耍。下午一点,圣诞大餐出炉了。火鸡或鸡腿总是很快被抢光。孩子们寻找着属于他们的圣诞布丁是为了确认金币是否有藏在里面。在剩余的时间里,(人们)便是玩游戏和吃食物直到最开心幸福的圣诞节结束。
 
节日英语之圣诞节的起源
To my dearest love on this joyous Christmas.
值此欢乐佳节,献给我的心上人。
For this and many Christmas to come.
为了这一个,也为了更多即将来临的圣诞节。
On this Christmas I have but one thing to say: I love you.
值此圣诞佳节,我只有一句话要告诉你:我爱你
You’re the best Christmas present I ever received.
你是我所收到的最好的圣诞礼物。
I only want you for Christmas!
我只要你作为我的圣诞礼物!
I give all my love to you this Christmas.
值此圣诞佳节,献上我对你所有的爱。
Even though we are apart, you are in my heart this Christmas.
千山万水,隔不断我在佳节对你的思念。
I want you stuffed in my stocking.
我只要你塞在我的袜子里。
I want to be in your arms this Christmas.
我要在你的怀抱里度过今年的圣诞节。
My heart is my Christmas present to you.
我的心就是我奉献给你的圣诞礼物。
You are the one for me this Christmas and for many Christmas to come.
在此圣诞节和未来的每个圣诞节里,你都是我唯一的爱!
I will be yours forever!
我永远属于你!
Let’s never spend our Christmas apart.
让我们永不独享圣诞节。
 
从英语中了解到的圣诞节是不是又不一样的感受了?节日英语之圣诞节从圣诞节的起源、发展以及圣诞祝福语录三部分用中英文介绍了圣诞节,希望您在了解圣诞节的同时,对节日英语的词汇及句式有更多的了解。


 

节日英语作文之“愚人节的起源”将为是一篇结合愚人节起源与历史的节日英语作文节日英语作文在各类考试中常常出现,本文出现的语法句式对学习者掌握节日英语作文有很大帮助。
 
愚人节的起源
In 1582 France became the first country to switch from the Julian to the Gregorian calendar. This meant that the beginning of the year was moved from the end of March to January 1. If someone failed to keep up with the change and continued to celebrate the New Year between March 25th and April 1st, various jokes would be played on him. This story might explain why April 1st specifically became the date of the modern holiday.
这个节日起源于法国。
16
世纪的时候,多数基督教国家都使用儒略历,把325日到41日作为新年节日来庆祝。按习俗41日这天,人们要互赠礼物致贺。1564年,法国首先采用新改革的纪年法——格里历(即目前通用的阳历),以11日为一年之始。但是,有些人没能听说或者听说了但不相信新年改天了。他们还是按照老习惯在41号这天过年,这个新年本身已经够虚假了。后来,有些爱恶作剧的人,干脆把礼物也变成虚假的。说是送一盒点心,里边可能是块石头。声言前去拜访,却让主人干等半天。受骗的人不甘心,也照方抓药,进行报复,久而久之,就形成了愚人节。
 
愚人节经典时刻
Instant Color TV    即时彩色电视
image1962: In 1962 there was only one tv channel in Sweden, and it broadcast in black and white. The station's technical expert, Kjell Stensson, appeared on the news to announce that, thanks to a new technology, viewers could convert their existing sets to display color reception. All they had to do was pull a nylon stocking over their tv screen. Stensson proceeded to demonstrate the process. Thousands of people were taken in. Regular color broadcasts only commenced in Sweden on April 1, 1970.
 1962年愚人节,当时瑞典还只有一个电视频道,而且是黑白的。电视台的技术人员当天在新闻中说,彩色电视已经研发成功,用户只需拿一双尼龙袜盖在电视屏幕上就行。还真有人信了。
 
愚人节短信问候:
Psychological test: If you and the coward race, you want to: 1 you run fast; as fast; you coward slower than… answer: you than beasts also a beast; you are beasts; beast than you! Happy April Fool's Day!
 心理测试:如果你和狗熊赛跑,你希望:1你跑得快;2一样快;3你比狗熊慢…答案:1你比禽兽还禽兽;2你就是禽兽;3你禽兽不如!愚人节快乐!
 
Notice: AprilFool's Day approaching, on April 1 you receive text messages are bogus, meaning exactly opposite, please pay attention. Following is the first: You are handsome styles Yushulinfeng beauty of the blossoming devil build lover!
 通告:愚人节来临,4月1日您收到的短信均为假的,意思正好截然相反,敬请留意。以下是第一条:您是英俊潇洒玉树临风貌美如花魔鬼身材的大众情人!


 

复活节在西方各个国家都是备受重视的节日,今天的节日英语阅读将以复活节为主题展开学习。节日英语阅读复活节将通过两段复活节的英语阅读文章来,详细具体的向大家介绍节日英语复活节
的词汇及句式。
 
节日英语阅读复活节的起源与发展
 
There are a lot of the traditional Easter celebration, Easter egg is a symbol of the most typical. In ancient times the eggs are often seen as more children and grandchildren and a symbol of resurrection, because it breeds new life. Later, Christians also gives new meaning to the egg that it is a symbol of the tomb of Jesus, the life of the future is born from it and get rid of.
 
复活节有不少传统的庆祝活动,蛋就是复活节最典型的象征。古时人们常把蛋视为多子多孙和复活的象征,因为它孕育着新的生命。后来基督教徒又赋予蛋以新的涵义,认为它是耶稣墓的象征,未来的生命就是从其中挣脱而出世。
 
Easter eggs are often dyed red to represent the crucifixion of Jesus when the blood flow, but also a symbol of happiness after the resurrection. There is an ancient custom, the egg is cooked to the street children play. Their eggs from rolling down the hillside: Who broke the last egg, will win, all property of all of his eggs. White House to play this game every year, but is rolling eggs on the lawn only.
 
复活节有不少传统的庆祝活动,蛋就是复活节最典型的象征。古时人们常把蛋视为多子多孙和复活的象征,因为它孕育着新的生命。后来基督教徒又赋予蛋以新的涵义,认为它是耶稣墓的象征,未来的生命就是从其中挣脱而出世。
 
节日英语阅读复活节彩蛋的制作
 
You Name It Eggs
由你命名的个性彩蛋

These personalized eggs are perfect place cards for Easter dinner.
这些个性设计的鸡蛋是复活节晚宴上最佳的座位卡!

What to do: Rest an egg sideways on an egg holder and dip in dye bath of desired color, but hold the egg so the top third of the egg stays above the dye bath and remains white. Let dry completely. Pour a small amount of acrylic craft paint in desired color on a plastic plate or wax paper. Dip the non-brush end of a small paintbrush into the paint and dab on egg to create a dot. Paint dots around the white oval. When the paint dries, apply letter stickers to spell a name or just one sticker for an initial.

制作过程:把一个鸡蛋侧放在鸡蛋固定器上,然后浸泡在有自己想要的颜色染缸里,但是要拿住鸡蛋,并让鸡蛋顶部的三分之一保持在染缸颜料外,仍旧保持白色,然后让它完全晾干。在塑料盘或蜡纸上倒上少量颜色的丙烯酸漆,把小画笔蘸上一点颜料然后在鸡蛋上轻轻点,在白色的椭圆形上涂上斑点。等颜料干了,用字母卡片贴出名字或者仅仅贴上一个首字母即可。
 
复活节在西方是个盛大的节日,通过关于复活节英文阅读文章的学习,不仅可以使我们更多的了解西方的节日,同时也能是我们更好的理解节日英语中词汇以及句式的用法,以上是本期节日英语阅读的内容,忘您通过学习对节日英语有更好的掌握。


 

母亲节在中西方各个国家都是备受重视的节日,今天的节日英语将以母亲节为主题展开学习。节日英语之母亲节将通过母亲节英文祝福语言、母亲节的由来以及母亲节相关英语单词为内容,向大家介绍节日英语母亲节的英语词汇学习方法。
 
 
母亲节英语祝福句:
To mother on Mother’s Day: Thank you for all of the wonderful things that you have done for me.
母亲节给妈妈:谢谢您为我做了那么多奇妙的事。
Mom, thank you for being you.
妈妈,谢谢您的一切。
You are the one that we love the most. Have a happy Mother’s Day.
您是我们最爱的人。祝您有一个快乐的母亲节。
Take good care of yourself. We all love you, mom.
请好好地照顾自己。我们都爱您,妈妈。
There are little things that I should have said and done to show my gratitude, but it is appreciated what you do.
尽管我为表示谢意所说的和所做的都那么少,但同样也是表达对您所做一切的感激之情。
 
母亲节重点单词:
wonderful
sigh
have done for me
gratitude
thank you for being you
 
母亲节的由来:

在美国,最早关于母亲节的记载是1872年,由莱利亚(Julia Ward HoweThe Battle Hymn Of The Republic的作者)所提出的。莱利亚提议将这一天献给和平并在波士顿等地举行母亲节的集会。
1907
年费城的安娜(Ana Juruif)为了发起确认全国性的母亲节而活动,利亚说服了母亲所属的教会,在她母亲二周年忌日——五月的第二个星期天举办母亲节庆祝活动。隔年费城人也开始于同一天举行母亲节的庆祝活动。


 

 
节日英语在中西方各个国家都是备受重视的节日,今天的节日英语将以植树节为主题展开学习。节日英语作文之植树节将通过植树节英语阅读文章以及植树节英文词汇为内容向大家介绍节日英语。
 
Arbor Day is primarily an American holiday that encourages the planting and care of trees. Arbor Day occurs in the United States every year on the last Friday in April (April 28 in 2006), with the exception of Louisiana, which observes the holiday on the third Friday in January and Hawaii which observes the holiday on the first Friday in November. The customary observance is to plant a tree, but it is not a public holiday and is no longer widely observed in USA (except in Nebraska, where it is a public holiday); in other states, it has been displaced by the emphasis on Earth Day.
 
Similar holidays exist worldwide, some going by the same name, as in Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom, where it is spelled Arbour Day. In China, it also commemorates the passing of Dr Sun Yat-sen. The Japanese celebrate the similarly-themed Greenery Day.
 
Arbor Day was established by J Sterling Morton of Nebraska City, Nebraska in 1872. J Sterling Morton and his wife moved from Detroit, Michigan to the Nebraska Territory in 1854, where he was the editor of Nebraska's first newspaper. His influence as a journalist led to his involvement in politics, and he became a promoter of the settlement of Nebraska. The lack of trees, however, was an obstacle.
 
 
 
关于植树节:
1872,美国著名农学家朱利叶斯·斯特林·莫尔顿提议在内布拉斯加州规定植树节,动员人民有计划地植树造林。当时州农业局通过决议采纳了这一提议,并由州长亲自规定今后每年4月份的第三个星期三为植树节。这一决定做出后,当年就植树上百万棵。此后的16年间,又先后植树6亿棵,终于使内布拉斯加州10万公顷的荒野变成了茂密的森林。为了表彰莫尔顿的功绩,1885年州议会正式规定以莫尔顿先生的生日4月22日为每年的植树节,并放假一天。ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน