สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Business English Basics for Chinese Speakers"
A place where you can share your thoughts, practice and get advice on Business English with professionals like yourself.
ประเภท:Business
ภาษา: Chinese
สมาชิก: 12443
ผู้นำกลุ่ม: prash, Maro, Narmu, HITHA, penny (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

西方文明顺着古希腊、古罗马文明一路下来的,所以老外动不动就来个古希腊人物、故事什么的很正常,就像我们随口就来个“孔子曰”。
 
In ancient Greek stories, the son of the inventor Daedalus, who made wings fastened together with wax for himself and Icarus so that they could escape from the island of Crete by flying. But Icarus flew too close to the sun, so that the wax melted, and he fell and died.
 
这是一个古希腊神话,艺术家代达罗斯被关在牢里,为了逃狱,他用蜡为自己和儿子伊卡洛斯打造了2副翅膀,准备粘在身上飞出克里特岛。起飞前,老爸叮嘱儿子“儿子啊,待会儿悠着点,别飞得离太阳太近啊,我怕这翅膀hold不住。”结果,伊卡洛斯还是飞得太高、离太阳太近,结果蜡熔化了,伊卡洛斯坠落、坠落、坠落……挂了。
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
快来微信找我们吧,搜索【英孚口袋英语】或【EFEnglishtown】~


哈佛大学毕业演讲的重量级不用我说大家也懂的。今年哈佛请的是美国的媒体女王Oprah(奥普拉),赶紧的偷师“女王”呀——>
 
Max Out Your Humanity
尽己所能,挥扬人性
No matter what challenges or encounters you face, you will find true success and happiness if you have only one goal, and that is this, to fulfill the highest most truthful expression of yourself as a human being. You want to max out your humanity by using your energy to lift yourself up, your family, and the people around you.
不管你遇到何种挑战,面临怎样的境遇,只要你坚持一个目标,那就是“作为一个人,我要将自身的人性发挥到至真至善”,那么你就能获得真正的成功和快乐。发挥你的力量,鼓舞你自己,你的家人,还有你身边的人,尽己所能地闪耀出人性的光辉。
 
Create Your Own Story
创造你自己的故事
The challenge of life, I have found, is to build a resume that doesn’t simply tell a story about what you want to be, but it’s a story about who you want to be. It's a resume that doesn't just tell a story about what you want to accomplish but why. A story that’s not just a collection of titles, and positions, but a story that’s really about your purpose. When you inevitably stumble and find yourself stuck in a hole, that is the story that will get you out. What is your true calling? What is your dharma? What is your purpose?
我发现,生活中最大的挑战就是把自己的故事变成一份履历,它不只是简简单单记录你想做什么,还要记录你想成为什么样的人,不仅记录你完成了什么,还要记录你为什么要做这件事。你的故事不应该是头衔、职位的堆积,而应该是你真正的人生目标。人难免会跌倒,难免会陷入困境,但正是你的故事你的人生目标能把你扶起来。你真正的使命是什么?你的信仰是什么?你真正的人生目标又是什么?
 
You Will Fall, But Failure Doesn’t Exist
有跌倒,但没有失败
It doesn’t matter how far you might rise, at some point you are bound to stumble. If you are constantly doing what we do, raising the bar, pushing yourself higher, the law of averages, not to mention the Myth of Icarus, predicts that you will at some point fall. When you do, remember this: there is no such thing as failure. Failure is just life trying to move us in another direction. When you are down there in the hole, it looks like failure, it’s really okay to feel bad for a little while. Give yourself time to mourn what you think you may have lost, but then learn from every mistake. Every encounter and particularly your mistakes are there to teach you and force you to be more of who you are. 
不管你的人生达到怎样的高度,某一时刻你还是会跌倒。如果你也像我们一样,总是为自己设定更高的目标、让自己飞得更高,就算抛开伊卡洛斯的神话不说,概率论也预示着你会在某一时刻跌倒。当你跌倒的时候,记住一句话:根本没有失败这回事。失败只是生活告诉我们该转换方向了。当你跌倒的时候、身陷困境的时候,看起来你是失败了,你当然可以悲伤一会儿,给自己时间为失去的东西难过,但你要从每一个错误中汲取教训。每一段遭遇,特别是每一个错误都是一次学习经验,迫使你发现更真实的自己。
 
We All Need to be Validated
我们每一个人都需要被认可
I have done over 35,000 interviews in my career and as soon as that camera shuts off everyone always turns to me and inevitably in their own way asks this question "Was that okay?" I heard it from President Bush, I heard it from President Obama. I've heard it from heroes and from housewives. I've heard it from victims and perpetrators of crimes. Even Beyoncé whispered ‘Was that okay?’—because that’s what everyone wants to know: Was that okay? Did you hear me? Did what I say mean anything to you?
我的职业生涯访问过35000个人,每次摄影机一关机,每个受访对象总会转向我,并用他们自己的方式问我同一个问题“我刚才的表现可以吗?”我听过布什总统这么问,听过奥巴马总统这么问,听过很多英雄和家庭主妇这么问,也听过各种受害者和罪犯这么问,甚至连碧昂斯也小声问我“我刚才的表现可以吗?”因为每一个人都想知道,我的表现好吗?你有没有听到我的话?我的话对你有丝毫意义吗?
 
………………………………………………………………………………
快来微信找我们,搜索【英孚口袋英语】或【EFEnglishtown】~
 
 

 


Project Management(项目管理)是项很有技术含量的活。那怎样的“金刚钻”才能揽得下这项技术活呢?几个简单朴实的建议值得一听。

 

Create a project folder (创建一个项目文件夹)
项目文件夹里有你的来往信件、会议记录、报价单和所有属于应该被记录和储存的项目文件。当你需要查阅一个问题时,这是个有用的工具,而且当你在总结项目时,这是非常有用的。

Identify project objectives(确定项目目标)
清晰、明确地确定你的项目目标。跟着这个做,你应该可以找到好的队员来帮助你达到目标。确保你找到有必要技能和知识的人来帮助你的项目。

Create a time plan (建立一个时间表)
时间表可以追踪到你队员和实际项目的进度。概述包括:
• What needs to be done(什么是需要做的);
• Who is assigned to do it(谁被分配做这件事);
• Clearly states the deadline (清楚的表明截止日期)。

Effective communication(有效的沟通)
项目中最重要的因素之一是有效地和每个参与者沟通。明确执行的沟通计划是必要的;它能确保已建立的沟通线路允许有问题的队员能越早报告问题越好。

Plan B(备用计划)
即使是最好的计划也会被意料不到的问题所妨碍。如有可能的话,你应该拥有一个事件应急计划以防你的项目会被扔掉其时间线。