สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Finance English for Chinese Speakers"
Join the conversation about everything that affects the world of finance and economics.
ประเภท:Business
ภาษา: Chinese
สมาชิก: 1694
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator) และ Wei

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

今天我们继续上一篇博文的讨论,盘点一下其他有关“金钱”的英语俚语表达。如果你们有什么问题或是知道其他“金钱”相关的俚语、谚语表达的,也可以一并提出来,大家一起“add more words to our vocabulary”(增加我们所认识的词汇数量)吧。

 

money slang English

Photo: baslow

 


1。break the bank
赚翻了,把银行都给掏空了


即指“win all the money at a casino gambling table”(在赌场的牌桌上赢得了大把钞票)的情况。“break the bank”书面解释也就是指“把银行都给掏空了”,即表示赚得都翻白眼了。

例句:He broke the bank at the casino and walked away with a lot of money.
他在赌场那里来狠赚了一把,从牌桌上赢得了一笔不少的数目。2。caught short
手头上刚好比较紧,但又碰巧需要用钱


即指“not have enough money when you need it”(当需要用钱时正巧手头比较紧)。“being caught in a situation”是指“碰巧遇到了某窘境或是困难”,那么“short”即指不够,比如“I'm short two dollars for the ticket”(买这票我还差2美元,不够钱买)。

例句:I was caught short and had to borrow some money from my father last week.
我碰巧手头上有点紧,所以上星期就从我父亲那里借了点钱用。3。cook the books
作假账


即指“illegally change information in accounting books in a company”(对公司会计簿进行了非法修改)。“cook”当然是指“煮东西”了,那么“把书给煮了”意思就是让其恢复不到原状,使得其性质上发生了改变,即“作假账”的意思。

例句:The accountant was cooking the books for over a year before he was caught.
那位会计师有一年了都在公司账目上作手脚,后来才被发现他作假账的事实。4。to have sticky fingers
手脚不干净,东偷西摸地


即指“to be a thief”(做小偷)。“sticky fingers”可直接译为“粘糊糊的手指”,即指“喜欢这里沾点小便宜,那里摸一点好处”。

例句:The new employee has sticky fingers and many things in the store have disappeared.
那位新员工手脚不太干净,自从他/她工作以来,商店里边已经丢失了好几件商品。5。kickback
回扣


即指“rebate paid illegally for favorable treatment”(为了得到某特殊待遇而支付回扣);“kickback”与“bribe”(贿赂)的根本区别就在于前者是绕个弯给人好处以享受特别待遇,而后者则是直接与人钱财为自己铺路。

例句:The politician received several illegal kickbacks and had to resign from his job. 
那位政治家因为拿了好几笔非法回扣,被发现后也只能是主动辞职了。6。layaway plan
预约购货计划


即指“a plan to buy a product in which one pays some money as a down-payment”(在购入某商品时买方与零售商所协议的预定购货计划,即首先预付一笔定金),然后“pay a little more when one can and the store holds the article until the full price is paid”(再逐渐支付货款,直至全部付清,买方才能从零售商那里领走商品,在这之前则由零售商为买方预留着该预定购入的商品)。

例句:We brought our furniture on the layaway plan at the store.
我们在这家商店,通过预约购货计划预定购入了一套家具。

 

 

 

 


春节转眼即至,不知大家都买好回家的火车票/机票了吗?也预先祝大家兔年吉祥,事事顺心,一切顺意。今天我们一起聊一下一些跟之前可能还未讨论过的,跟“金钱”相关的英语俚语,以及其各自的解释和用法。

 

money idiom English

Photo: Digital Sextant1。red cent
零头


即指“the smallest coin, a trivial sum of money”(最小面额的钱币,亦指最微不足道的钱额)。“red”一词就是指最底线,即“bottom line”。


例句:I wouldn't give a red cent for my neighbor's car.
就我邻居的那辆(破)座驾,我是连零头也不愿付的。


2。salt away


即指“save money”(存钱作储蓄用),“salt”一词包含有“腌渍”的意思,即指将某物品像食品、蔬菜那样腌制,以备日后食用。

例句:My father's uncle salted away thousands of dollars before he died.
我的叔父(父亲那边的血缘联系)生前积攒了上万美元的储蓄。3。scrape together
东拼西凑的(钱)


即指“gather small amounts of money (usually with some difficulty) for something”(为了某用钱目的而好不容易从各处东拼西凑了足够的金额)。“scrape”一词意思是“刮下来所剩无几的小碎片”,那么“scrape together”即指将这些零碎的集中在一起凑数。

例句:We scraped together some money and bought a present for my mother.
我们几个好不容易凑足了一些钱,给我母亲买了一份礼物。4。set one back
耗资、破费


即指“cost”(花钱、费用);“set back”一词指“使后退,以至于离目标更远了”,那么用在钱上面即表示“耗资、破费”而有损储蓄目标。

例句:My friend asked me how much my new coat had set me back.
我的朋友向我打听,我那新大衣到底又耗资了多少。5。shell out
大把大把地掏出(钞票)


即指“pay”(付费);亦可说为“fish out”,即指“拿出”。

例句:My father shelled out a lot of money to get his house painted.
我父亲为了给房子装修,花费了大把的钞票。6。deadbeat
垃圾的、无用的


即指“a person who never pays the money he owes”(一个永远也不准备还债的家伙)。“deadbeat”一词包含有“死性不改”的意思,即有一点浪子不回头的感觉。

例句:Recently the government has been making an effort to solve the problem of deadbeat dads who don't support their families.
最近政府正打算出新政策,专门治理那些不愿意赡养家庭的垃圾父亲。


7。two bits
2毛多点


即指“twenty-five cents, a quarter of a dollar”(2毛5,$0.25)。

例句:The newspaper was only two bits a copy.
这报纸仅卖2毛5一份。8。(not worth) two cents
连2分也不值


即指“almost nothing, something not important or very small”(一钱不值,毫不值钱、毫无价值的事物);亦可说为“not worth a cent”,意思差不多,即毫无价值的意思;而“two cents worth”则是指“小提意见”,比如“here's my two cents (worth) on the subject...”(这里是我的一点小见解。。。)。

例句:The car that my friend bought is not worth two cents.
就我朋友买的那(破)车,那货色是分文不值呀。

 

 

待下次,咱们再继续聊其他有关“金钱”的英语俚语吧。


今天我们一如既往看一下有关其他在华尔街常用的英语俚语,逐一解释其中内容意义,并举例句说明它们各自的用法吧。

 

stock trading slang

Photo: -Tripp-


1。Squiggly Lines
市场交易数据上的波动走向


作短语用,即指“technical indicators that traders use on their charts to assist in trading”(股市投资者,他们通过运用分析有关市场走向的数据和资料来辅助实施交易时的策略取舍)。“squiggly lines”一词字面上翻译的话是指波动、弯曲的线条,即暗喻图表上的波动曲线以表示某事态的发展趋势和走向。

例句:That trader uses a lot of squiggly lines on his chart.
那位投资者他在实施交易时经常运用市场走向方面的技术分析呢。2。Stick
整点波动


作名词用,即指“a full point or a dollar”(一个整点波动,即指以1美元计数的整点波动)。“stick”一词令人不由得联想到有关“1”,其实这也是这个英语俚语的由来,就是代表“1”整数。

例句:I bought IBM and it ran up three sticks.
我买入了IBM公司股票,它一下子就涨了三个整点数(三美元)呢。3。Tanking
探底了


作动词用,即指“the market is going to take a sharp turn for the worst”(股市发展将会急转往下,开始暴跌了)。“tanked”一词通常亦用以描述当船进水后,无可厚非只能持续往下沉溺的状况,因此也不难想象为何人们会选择这一词来描述股市的沉沦现象了。

例句:
Get out of your trade, the market's tanking!
你就赶紧地收盘不做了吧,这市场该开始探底、暴跌了!4。Whacked
被鞭子突然抽来,打了一记


作动词用,即指“a swift, sharp trade that goes against the trader”(对于投资者来说的,他们所投资股票的那个令人应接不暇的突然波动,以致最后的不利交易结果)。“whacked”即指突然有鞭子抽来,被冷不丁地打了一记。我们可以想象一下,原本计算好的交易,被意料之外的因素给搅和了,结果美好的期待落空了,咱们偷鸡不着蚀把米,生是吃了闷亏。

例句:I got whacked on that trade.
那次的投资交易,股市突然波动,我狠是中了招呀。

 


5。Castles in the Sky
天空中的城堡

作短语用,即指“when stock prices are extremely overvalued”(当某只股票的价值被极度高估了的情况),甚至是“not justifiable by future increases in earnings”(在考虑其未来可能的发展潜力后也无法解释现下的高涨估价)。“castles in the sky”直接可翻译为“海市蜃楼”,看上去极度地诱人,实际上却只是人们美好的瞬间幻觉,一触即破。

例句:Ironically, we will also look back at the golden days of increasing home prices in 2006 as Castles in the Sky.
很讽刺的是,咱们在回顾06年当时出现的楼市大幅涨价的黄金时段之际,也不得不感叹当时可真是“海市蜃楼”,一片美好联想呀。

 

 

怎么样?甚是有趣吧?


今天咱们继续讨论上一篇博文有关股市交易常用的英语俚语以及它们各自的解释和用法举例。说来还是“slang”(俚语)好,俚语妙,有了这些术语内涵,咱们在跟老前辈讨教时肯定能令他们觉得这个“newbie”(新手)“孺子可教也”。

 

trader slang English

Photo: Christian Haugen1。melting
全盘皆输、溃败


作动词用,即指“彻底地被击溃了”,股市交易者常用以表示“taking large losses in a short amount of time”(在短时间窗口内承受了巨大亏损)的情况,特别是当“this loss is so large that the trader cannot continue to trade anymore”(这个亏损太大了,迫使得投资者无法继续做交易)。

例句:
I melted my account today trading IBM.
我今天做IBM公司股票,把账户里的钱全给赔了进去。


2。Nut
手续费成本


作名词用,即指“the total cost of commissions on your trades”(每笔交易所需要支付的佣金和手续费总计)。

例句:
My trades today didn't even cover my nut.
我今天的交易所得,到头来就连手续费成本也抵消不了,真够亏得了。


3。Printing on the "O"
超越理想价的难得契机


短语,即指当“the trade price is either below the Inside Bid price or higher than the Inside Ask price”(实际交易价要比最理想出价低,或者是比最理想要价高的情况)。因此这些“'overriding' prices indicate tremendous urgency to either buy or sell that stock”(超越了理想价位的情况表示投资者需要立马决定购入或是卖出该股票)。

例句:
Wow, that stock's running, it's printing on the "O"!
哇,那只股票跑得可真快,它一下子就超越了理想价,现在的时机难得呀!


4。Scalper
抢帽客


作名词用,即指“a high volume trader who is looking for small winners”(一个每次交易数量都较大的投资者,他图的就是利小量大的收获)。比如,“someone who trades 1,000 shares, and is only looking for 1/4 point or less”(某个人他每次股票交易量都在千计,但他每只股票都是只图套得差价利益,比如1/4点左右,甚至是不到的利润)。

scalper”原本是指一个凶猛的战士,他经常在杀敌后喜欢留敌人头皮作纪念。这个词由此就衍生为“出手快、狠、准”,但真正所图的却只是表皮利益,这么一个涵义。

例句:
I wish I could be a great scalper, like him.
我真希望我能像他一样,做个最成功的抢帽客。


5。Slippage
滑点


作名词用,即指“market orders that get filled at disadvantageous higher or lower prices”(一笔交易订单,它在过高或是过低的价位被予以了执行)。订单经执行时的价格和原本打算的价位不同,即这里所谓的“滑点”,其中原因包括了市场变动过快,过低网速流量,和过慢的交易者执行速度等等情况。

例句:
I hate the slippage in SOES orders.
我最讨厌在小额交易指令执行系统( SOES )的订单上出现滑点执行了。

 

 

 

你们是否也知道其他和股市相关的俚语呢?


之前的几篇博文,咱们细数了一些由金融危机而衍生出的英语俚语。今天咱们一起看一下“trading slang and expressions”(做股市时经常会碰到的俚语和短语表达),也来学习它们各自的用法吧。

 

stock trading slang English

Photo: Katrina.Tuliao1。Babysitting
跟照看襁褓中的孩子一般不舍得丢弃


即指“holding a losing trade for a long time”(坚持照看着一个明知无法翻身的项目投资不放),就为了期待“the price will increase enough so you can get out of the trade with an even balance”(那价格能往上涨一点,看涨到某个价位,那你就可以不用吃亏,亏盈两两相抵后,将之抛出开溜)。

例句:Wow, you sure have been babysitting that trade for awhile!
哇,有好一段时日了吧。你还真是紧抓那不被看好的投资项目不放呀!2。Buying Power
购买能力


即指“the total of a trader's equity and all available margin”(一位投资者的所有资本与可用保证金),就跟咱们平时说的“spending power”(消费能力)差不多。

例句:If that trader gets slammed again, his buying power will dwindle down to nothing!
那位投资者要再这么倒霉一次,那他的购买能力将直降为零啊!3。Crunching
猛地缩水


即指“the price starts to fall rather quickly when the support of a stock seems non-existent”(当某公司股票的前景似乎无人看好,这时股价开始猛跌)。

例句:Hey, watch that stock, it's crunching through the price level.
嘿,你们看那只烂股,它猛地缩水,毫无价值可言了。4。Investor
改做长线了

即指作为当日交易者,“when you dare to hold the position overnight”(当你竟敢揣着股票不做交易过夜)时就可能被人讥讽为“改做长线投资了”。

例句:
Hey, the market closing in a few minutes, are you going to sell that stock, or become an investor?
嘿,今天股市再过几分钟就要收盘了,你是决定抛售那只股票了,还是金盆洗手改做长线了?5。Jigged Out
被狠耍了一回


即指你正考虑股票买卖之际,“the market briefly turns around, usually fairly quickly, and you get swindled into closing out the trade”(那市场冷不丁地改变了它之前的走势情况,杀得你措手不及,最后你因误认为这才是今后的市场走向而过早地结束了交易)。

例句:I can't believe it! I got jigged out on a trade today!
我真是倒霉呀!今天我在一笔交易上狠是被耍了一回!6。Learning Curve
当学徒的,在成才前的学习过程


即指“however long it takes you to figure out the rules of the game, and become a profitable trader”(你在成为独当一面的投资者,能够稳当拿下利润之前所经历的摸索阶段。亦指你在摸清某个事态局面之前的学习和成长过程)。

例句:
That trader hasn't figured out the learning curve yet.
那个菜鸟投资者,看来他还没能够摸清状况,正处于摸索阶段呢。

 

 

待下次咱们再继续讨论吧。


 

每个语言的俚语(slang)表达都特别有趣,可算得上是该语种的精髓,既反映了某年代独特的文化背景,亦突出了一个民族的稀奇精神风貌。今天我们就继续了解一下在经济萧条的社会背景下,美国民众到底又给造出了哪些新兴的英语俚语?它们的各自用法又是怎样的呢?

1。Decruited, adj.
还没正式上岗呢,就被炒了鱿鱼

 

recession slang English

Photo: TheeErin


亦有说“uninstalled”(遭卸载了),“pre-fired”(超前被炒了),作形容词用,即指“to be fired from a position one has not even started yet”(从还没正式上岗的职位上给提前辞退了下来)。招聘,我们知道一般说“recruit”,而“decruit”则是其相对应的变形词。

例句:I felt really bad about being decruited from that corporate law firm after spending two summers of law school interning for them.
那所大型律师事务所,我都连续两个暑假在他们那边实习了,但最终还是被涮了下来,没能正式被聘用,我感到非常难过。


2。Permatemp, n.
长久的兼职身份


即指“permanent temporary worker”(长期的兼职),作名词用,表示“the condition of being permanently employed as a temporary worker”(以兼职身份被长期聘用的情况)。

例句:Wake up, Joe. You've been here for six months, your cubicle is decorated better than your living room, and the hiring manager still doesn't know your name. You're officially a permatemp, my friend.
你该醒醒了,Joe。你到此已经有6个月了,你的办公桌比你家客厅装饰得还要细腻,但那人事部经理到现在连你叫啥名都还不记得。他们俨然已视你为长期兼职了,哥们。


3。Povo, adj.
贫穷呐


即“poor and poverty”(贫穷与贫困)的“two-syllable abbreviation”(两个音节的缩写词),作形容词用,经常用以嘲笑自己现在贫穷潦倒的情况,但并非真正地自暴自弃。

例句:
We're living sans Internet and cable now that my povo roommate won't chip in for it anymore. It's like the 1980s around here.
我们现在连网络和有线电视都没得享受了,因为我那穷得没处躲的同屋没法帮着付费了。咱这居住环境简直就像是退回到了80年代一样。4。Mancession, n.
危害男性更为甚的金融危机


亦称为“he-session”(男性专用金融危机),作名词用,表示“a recession that hits men harder than women”(一场对于男性(相较女性)来讲更为难熬的金融危机)。

例句:The extent of this mancession became clear to me when I realized it was all dads in F-250s in the carpool line.
这场男性专用金融危机,我特别有感受。当我看到福特f-250卡车里边坐的是清一色父亲模样的男人,意识到大家是为了节省开销而动员结伴坐一辆车上班时,我深有感触。5。Madoff’d, v.
被狠狠地宰了一回


这词读为“mad+offed”,作动词用,表示“to get ripped off in a particularly offensive fashion”(以一种令人特别生气的方式被人宰了一回,吃亏不算,还特别不爽)。

例句:Oh man, that cab driver totally Madoff'd me. I gave him a $20 and he only gave me change for a $10.
天哪,那黑心出租司机狠狠地宰了我一回。我给他20美元,他按10美元找我零钱。

 

 

 

咋样?有趣吧?


近两年西方在经历了经济危机的洗涤,人们在媒体报道提倡节俭持家下也相应地发展出来一系列新兴的英语俚语。这些“neologism”(新造词汇)表达了现下的一些理财和持家的价值观和想法,自成一派。今天我们就一起来盘点,并了解一下这些新兴英语俚语的解释以及应用方法吧。1。Funemployment, n.
快乐地失业,作名词用,表示“the practice of enjoying one's unemployment”(失业了,但也照样享乐生活)。


西方民众面对经济普遍萧条,失业率居高不下的社会背景下,一群提倡乐活主义的青年人就觉得既然咱们改变不了现状,不如“make the most of time off by catching up with old (read: also unemployed) friends or developing low-cost hobbies”(好好地利用多余的空闲时间跟一些老朋友(注意:必须是也下岗了的朋友)联络联络感情,或者是积极参加一些不花钱的休闲活动)。

例句:As part of my funemployment plan, I've joined an Ultimate Frisbee league and am providing foster care to three puppies.
作为我下岗后好好享乐生活的计划,我决定加入了玩飞碟协会,并且负责照顾三只流浪小狗,照顾它们直到有人愿意领养为止。2。Insource, v.
拉动内需,作动词用,表示“to do oneself what one previously paid others to do”(之前花钱请人做的事,能自己干都揽下自己来做),以节省不必要的开销。


即指自己有这能力的,就尽量不另外花钱请人了。乃是由“outsource”(将某工程给外人承包)衍生而来的新兴词汇。

例句:No, I can't meet you for brunch this morning. I'm insourcing my laundry these days and have five loads piled up.
不了,我今早恐怕没法跟你碰面去吃早午餐了。我这里已经有5 大批待洗污物堆积了呢,洗衣服还得亲力亲为了。3。Staycation, n.
就近度假,作名词用,表示“vacationing at home or near home because traveling further would be prohibitively expensive”(在家里度假,或者是尽量挑离家附近的地区休假,因为出远门游玩可能不得尽兴,并且还有经济负担)。

 

staycation English

Photo: SanFranAnniestay”即是指待在原处,以代替“vacation”(出门旅行)。

例句:That's right, if something doesn't change, we're going to have to staycation at my in-laws this summer ... again.
对呀,如果现下状况没什么改善的话,我们这个暑假还是必须就近在婆家度过休假了。。。又得如此了。4。Intaxication, n.
收到减免退税时的雀跃心情,作名词用,表示“a sense of delight mingled with the perception of instant wealth that one feels upon receiving a tax refund”(当事人在收到减免退税时那一刹那得雀跃心情,其中还掺杂有突然感到自己一夜致富的兴奋)。


例句:It seemed like a good idea to charge that pair of Louboutins to my credit card when I got my tax refund. But when I got my statement a week later, it was clear I was in a haze of intaxication at the time of purchase.
当在收到退税时,我觉得将那双Louboutin设计的高级高跟鞋用信用卡付费是明智之举。但一星期后当我收到账单时,我知道购物当时我是被奢侈品消费可申请退税给冲昏了头脑了。

 

 

有趣吧?待下次咱们再继续。


今天咱们再继续盘点其他财务专业人士的英语缩略词以及相关的资格认证过程吧。

 

financial certification English

Photo: twitchcraft

 1。Chartered Financial Consultant (ChFC)
特许财务顾问


ChFC跟理财规划师的工作内容相似,主要还是“help individuals analyze their financial situations and goals”(帮助个别客户分析他们的财务状况,以实现相应的一些理财目标)。

ChFC的资格认证是由American College(美国学院)负责监督和培训,考试内容包括了个人理财规划的各个方面科目,即“income tax, insurance, investment and estate planning”(个人所得纳税、保险、投资以及遗产规划)等的理论和实践知识。同样,要最终取得资格证书,ChFC学员还必须满足3年的从业经验。2。Chartered Investment Counselor (CIC)
特许投资咨询师


这些专业人士“tend to be some of the major players in the financial world”(通常是金融界重量级人物),他们的职务可以是“those who manage large accounts and mutual funds”(那些管理大笔交易账户以及共同基金的经理人)。

已经过CFA(特许财务分析师)认证,并且是“registered investment advisor or RIA”(注册投资顾问)的人才,他们可通过Investment Counsel Association(投资咨询师协会)拟定的考核程序,主要是侧重围绕“portfolio management”(投资项目组合管理)展开的命题考试来取得CIC资格认证。3。Certified Investment Management Analyst (CIMA)
注册管理会计师


这些人通常任职于“financial consulting firms”(财务咨询公司),经常跟各种大客户打交道,经手管理大笔金额交易的账户等。CIMA只限于那些已经是“investment consultant”(投资顾问)的人才,并且满足至少3年的从业经验才可报考取得进一步的资格认证。

CIMA的认证考试和培训乃由Investment Management Consultants Association(投资管理顾问协会)负责管理和监督,主要学习科目包括了“asset allocation”(资产配置)、“ethics”(行业道德)、“due diligence”(尽心尽力的原则)、“risk measurement”(风险的测度)、“investment policy”(投资准则)以及“performance measurement”(投资表现的测度)等。除了考试之外,“CIMA designees”(经认证的CIMA)还必须定期经过“continual recertification”(不断的资格认证更新),每2年必须保持完成至少40学时的进修课程。4。Chartered Market Technician (CMT)
特许市场技术分析师


CMT经常任职于“hedge funds and money management firms”(对冲基金以及管理咨询公司)等。CMT认证经由Market Technicians Association (MTA) (市场技术分析师协会)负责考核监督和资格管理。5。Certified Public Accountant and Personal Financial Specialist (CPA and PFS)
注册公共会计师与个人理财专家


CPA提供的仅仅是有关会计以及“tax preparation”(报税)等方面资格认证,因此那些希望“gain expertise in financial planning in order to supplement their careers”(在理财规划等方面获得专业资格认证,以辅助他们进一步开拓事业发展)的CPA就必须另外考取PFS(个人理财专家)证书才行。

PFS乃由American Institute of Certified Public Accountants(美国注册公共会计师协会)负责考核和颁发相关证书。


6。Chartered Life Underwriter (CLU)
特许人寿理财是


CLU认证亦是由美国学院推出,经认证的这些专业人士多为“insurance agent”(保险经纪人)。认证考核包括了“a 10-course program of study and 20 hours of exams”(10个科目的学习课程以及合计20个小时的考试过程)。

随着CLU的发展,它的范畴超出了寿险的范围,现在是一个综合理财规划认证。

 

 

 

许多理财规划相关的专业资格认证还是第一次听说过呢。


财务咨询人士他们的资格认证经常是用各种不同英语缩略词来表示,比如CFA,CFP®,CFS等等。今天我们就一起来了解一下这些缩略词它们各自代表着什么(what each acronym represent),这些理财专业人士他们有必须经过怎样的学习和认证过程才能拿到这些资格肯定(what kind of education the professionals need to have completed and the process to certification) ,也顺道学习一下相关的英语表达吧。

 

financial certification English

Photo: karschsp1。Certified Financial Planner® (CFP®)
注册理财规划师


理财规划师的工作内容可描述为“work with individuals to help them understand their options and make financial decisions suited to their personal financial situation and goals”(协助个人客户,帮助他们理解各自的理财选择,然后再就自己各自的财务状况和理财目标决定一系列的财务管理和规划方法)。当然这类专业人士,因为他们工作的特殊性质,必须要求他们不仅在理财规划各个方面都能表现出杰出能力,还需要拥有最值得信赖的人品。

美国财务规划师准则委员会(Certified Financial Planner Board of Standards Inc or CFPBS)不仅要求“candidates complete studies on over 100 topics, including stocks, bonds, taxes, insurance, retirement planning and estate planning”(学员他们完成100多个课题学习,其中包括股票、债券、税务、保险、退休和遗产规划等),CFP委员会还要求经注册的规划师必须“adhere to a code of ethics and professional responsibility and financial planning standards”(遵守他们的一套行业道德要求,职业行为责任要求以及有关理财规划的一系列准则)。


2。Chartered Financial Analyst (CFA®)
特许财务分析师


财务分析师是指那些“analysts who work in the field of institutional money management and stock analysis”(专攻金融机构理财以及股票分析的专业分析人士),他们主要“provide research and ratings on various forms of investments”(提供研究资料,并相应地针对各项投资进行评估)。

CFA是由“CFA Institute (formerly the Association for Investment Management and Research [AIMR])”(美国特许财务分析师资格认证机构,即之前的美国投资管理与研究协会(AIMR))负责监管、颁发相应的资格证书。要成为一名CFA,必须经过美国CFA认证机构命题、组织的全球统一考试。分初、中、高三个等级。每年每人只能报考一个等级。考试注重考察学员在“accounting, ethical and professional standards, economics, portfolio management and security analysis”(会计学、道德与职业行为准则、经济学、投资组合管理以及证券分析)等各方面的知识掌握。除了考试以外,CFA认证机构还要求分析师必须有三年以上的“qualifying work experience”(被认可的工作经验)。


3。Certified Fund Specialist (CFS)
注册基金管理师


这些专业人才主要是“advise clients on which funds to invest in”(建议客户如何针对共同基金进行有效投资),一些CFS他们有相应“license to practice”(执照准许)的,亦可帮客户代理“buy and sell funds”(购入、卖出基金)。

CFS的资格认证是由“Institute of Business and Finance (IBF)”(商业与财务机构),之前也称为“Institute of Certified Fund Specialists”(CFS资格认证机构),负责人才培训和认证监督。考试和培训科目包括了“a variety of mutual fund topics”(各种与共同基金管理相关的主题内容),比如“portfolio theory”(资产组合管理理论)、“dollar-cost averaging”(成本平均法) 以及“annuities”(年金)等理论知识和实践方法。

 

 

 

待下一次咱们再继续讨论吧。


当下投资界的“players”(参与者)他们的“investment styles and techniques”(投资方式和技巧)各异。有一些是“long-term buy-and-hold index investors”(做长线持股指数投资者),其他的则是“short-term day-traders”(做短线,当日交易投资者),当然这两者之间还有其他各不相同的混合投资类型和技巧。

但不管你是哪一类型的投资者,我们都能同意的观点是“the more information you have, the better off you'll be”(你所能掌握的投资相关信息越多,那么你就越占优势)。这些信息就包括了“news releases”(新闻发布)、“research reports”(调查报告)以及“the latest earnings”(近期的业绩披露)等,有一个大家都比较忽视的“source of investment information”(投资信息来源)就是“company conference call”(你所投资公司的电话会议),亦称为“analyst calls, earnings conference calls and earnings calls”(市场分析师提问电话、业绩说明电话会议以及业绩电话说明)等等。

公司一般每年会举行4次左右的电话会议,大概时间是“two to five weeks after the completion of a quarter”(一个财务季度结束后的2-5星期内)。电话会议录音会在网上放一段时间,以供投资者、分析师在线收听。

 

conference call English

Photo: Bryn_S

 

1。电话会议主要流程:


-conference's operator, or host, who introduces the management team
电话会议主持人首先会对公司管理高层逐一作个介绍

-company's legal counsel states the customary legal disclaimers
公司的法律代表就常规的一些问题作无责声明

-chief executive officer (CEO) or the chief operating officer (COO) begins a monologue and comments on the company's performance and future prospects
公司CEO(总裁)或是首席运营官开始一段较长独白,他们就公司现下运营状况以及未来计划做说明和叙述

-report of raw financial data, much of which will be readily available in press releases
财务数据的汇报,这部分的信息大多可以在公司新闻发布上面找到

 2。作为投资者在聆听某公司电话会议是主要需要注意的内容:

-公司高层管理人员“analysis and projections in a conference call”(他们在电话会议中所谈到业绩分析,以及对未来经营的展望)可以帮我们了解公司现下的运营状况,并且“how the management expects performance to be in the future”(管理高层他们对公司未来作为的期许和预测)。

-特别需要注意比较一下“significant deviations in performance from previous estimates”(就之前所预测的成绩,这季度业绩是否有什么重大的差异和出入),又或者是“material revisions of future estimates”(对未来业绩估计是否有哪些实际上的改动)。

-管理高层他们汇报完公司季度业绩之后会允许接入一些市场分析师的提问,我们需要注意聆听“questions from analysts and on-the-spot answers given by the company management”(这些分析师他们的具体问题以及公司管理高层他们即时的一些回答),听一下他们回答问题的“tone and manner”(语调和方式),看一下公司总裁他们是否能够“candidly and confidently back up the company's performance under pressure”(在有压力的环境下仍旧可以非常理性地,自信地证实刚才所阐述的有关公司当下的经营业绩和情况)。

 

 

 

具体公司经营数据咱们可以在一些相关报告书上查看、细究,但电话会议的好处就在于你可以听得到公司管理高层的说话语调和整体汇报感觉,以此来进一步判断公司管理才俊,他们的能力和可期待作为。


“量化宽松”(quantitative easing or QE)是一个“most controversial investment term”(特别具争议的投资术语),它是一种“monetary policy tool”(货币政策调控方法),主要是指“central banks increasing the size of their balance sheets to increase the amount of credit available to borrowers”(中央银行通过扩张他们的收入支出平衡,即增加货币供应数量,以提供更宽松的信贷与消费者),目的当然就在于缓解市场资金紧张状况,刺激经济的恢复增长。今天我们就来讨论一下“量化宽松”是何概念,也学习一下一些相关的英语词汇和表达吧。

 

quantitative easing English

Photo: JoshuaDavisPhotography


1。量化宽松货币政策俗称“印钞禁”,即指“central bank issues new money, essentially creating it from nothing”(央行发行新钞票,基本上是增印没有实际价值支持的货币)。随后,中央银行再用这些增印钞票来“purchase assets from other banks”(从其他银行购入资产),接着这些其他金融机构“loan the cash they've received for the assets to borrowers”(再将通过资产交易所获得的钱通过发放信贷方式提供给消费者)。目的就在于通过调控信贷成本,“making it easier to obtain loans”(让人们可以更容易申请到贷款),那么紧接着“interest rates will drop”(短期利率就该下降), 然后“consumers and businesses will borrow and spend”(消费者和各大企业就该开始贷款和消费)。

理论上来说,这就相当于“increased consumption”(拉动了国内消费),那么通过一系列的叠加效果,这理应“increase the demand for goods and services, foster job creation and, ultimately, create economic vitality”(可以增加市场需求,提高人们对物资和服务的消费,随之也就一并刺激劳动需求,最终就将带动经济的增长)。

2。理论上来看,“量化宽松”政策似乎很好理解,乃一个“straightforward process”(直来直往的过程),但细究的话,我们可以发现上面所叙述的只是表面现象,是“a simple explanation of a complex topic”(就一个复杂情况过于简化的解释和了解)。

美联储主席Ben Bernanke就曾特地阐述过有关“量化宽松”与“credit easing”(放宽信贷)两者政策之间有一个“sharp distinction”(非常明确的区别),那就是“放宽信贷”政策只是在“expansion of the central bank’s balance sheet”(中央银行通过扩张其收入和支出平衡)这一点上跟“量化宽松”是相类似,然而“a pure QE regime”(一个实施“纯粹”量化宽松货币政策的国家),他们“focus of policy is the quantity of bank reserves”(政策目标是银行准备金数量上的增加),即“increased liabilities for the central bank”(中央银行的负债有所增加),而“the composition of loans and securities on the asset side of the central bank’s balance sheet is incidental”(资产负债表上面属于贷款和证券这一部分的增加与减少则不在央行的控制下,它属附带的变量)。“放宽信贷”则相反,它主要调控的是央行所拥有的各种贷款和证券,而非准备金数量。对于经济学家和经济新闻记者来说,他们则习惯于不在“量化宽松”(也称定量宽松)和“放松信贷”两者之间做区分,“they choose to dub any effort by a central bank to purchase assets and inflate its balance sheet as quantitative easing”(他们选择将央行所采取的实质上是购入资产,扩张其资产负债平衡的一系列行为都统一称作为“量化宽松”)。


我们每个人肯定都有个梦想,在退休后,携着自己所珍爱的人环游世界。但咱们还必须注意,现在随着医疗水平的提高,人均寿命逐显增长,退休后“we're dealing with a phase of financial life where we have a limited amount of money and no concrete idea of how long it must last”(实际上我们面对的是一个特殊的理财阶段——即咱们储蓄有限,但却不能明确这笔资金需要够用多久)。今天我们就一起来讨论一下这个话题,也顺道学习一下相关的英语表达吧。

 

retirement planning English

Photo: TheTruthAbout1。退休后到底会需要多少开支呢?我们可以以现实的开支乘以一个百分比来计算,一般用80%,因为退休后某些经常性的开支会减少(a decline regular and fixed expenses):如购置上班服装,固定交通(fixed transportation fees),饭局(business lunches/dinners)等,不过也有些开支会增加:如医疗、旅游等。

2。专家们建议“by the time your retire”(在你退休之际),你必须“have a very current picture of where your spending is”(对自己现下的开支状况有个非常即时的了解)。比如,如果你打算在退休生活初期“may want to splurge a little and get that travel bug out of your system”(可能希望稍微挥霍一下,打算实现自己环游世界的愿望),那么就得“精打细算”,往长远计划,因为今后的“health care expenses”(医疗支出)可能就相对占到一定比重了。

3。再来,“housing costs”(房屋相关开销)不可忽略,主要还是要看一下“cash flow”(资金流动)状况怎么样。如果手上资金周转稍显紧张,房子有一定规格的可以考虑租出去赚租金,自己退休后暂且租用小点规模、市区外的房子。

4。接着,“do your expense accounting”(做一下你的开支记账),看一下哪些项目是属于“fixed costs”(必须费用),哪一些又是“discretionary costs”(可选择变动的费用项目)。你可按照自己的一些“retirement goals and plans”(退休后的目标和计划)有选择地增加或是“trim costs for frills like entertainment, travel, dining out, or impulse purchases”(减少‘花样’开支,比如娱乐、旅游、出去吃饭,又或者是临时的一些购物冲动)。

5。对于子孙,外国人一向是“子孙自有子孙福”的态度。作为爷爷、奶奶,父母亲,有能力的“want to lend a financial hand to their descendants”(当然会希望与他们的子孙后代一些金钱上面的帮助),但当这些“cash gifts imperils your ability to stay financially solvent in retirement”(赠与子孙的金钱直接影响到了你退休生活可能不得继续维持一定的变通性、自由度),那你就必须“take a hard look at the withdrawal rate from your portfolios”(好好地考虑一下你账户组合的支出频率)以及自己的一些养老目标和计划。

6。跟其他年轻人一样,已经退休的你也需要“periodically re-evaluate your personal spending goals”(定期、按时重新评估一下你的个人开支目的),看一下你的“financial reality”(财务实际状况),问一下自己:“do I need to make changes in my discretionary spending or do I need to make structural changes, like in where I'm living? ”(我是否需要调整一下一些选择性开支,还是说我需要在根本结构上做些变动,比如是否有必要搬家?)等等问题。

 

 

 

你们是否还有其他想法和建议呢?


Oracle of Omaha”(奥马哈先知)巴菲特是当代世人所公认的伟大投资家,但如果有人问他,他本人认为最智慧的投资大师是谁,那么巴菲特肯定会回答是他的师傅——Benjamin Graham。那么我们很好奇,属于Graham这么一位伟大投资大师,他的“winning philosophy”(久经提炼的投资理论精华)到底体现在哪几方面的投资原则呢?

 

graham investing principles English

Photo: o5com1。Always Invest with a Margin of Safety
投资时肯定需要保持一定的安全边际


margin of safety”(安全边际),亦可理解为“有一定的保险作后盾”,以有效减少损失。在投资实际行为上,它表示“buy a security at a significant discount to its intrinsic value”(购入一个实际价值远远被低估了证券),以最少的付出和最保险的方法圈得“high-return opportunities”(高投资收益的机会)。

比如,Graham就经常会选择投资那些“net-net”(易变现净值)高的公司。这是“a value investing method that focuses on current assets”(一种价值投资方法,投资者倾向于关注公司的流动资产),包括“taking cash and cash equivalents at full value”(将公司资产里面所包含的现金以及其他易变现的物资进行全额计算),“reducing accounts receivable for doubtful accounts”(对公司资产负债表上的应收账目进行保守计算),然后再“reducing inventories to liquidation values”(对公司存货进行变现换算),最后再将“total liabilities”(总负债)减去“adjusted current assets”(经纠正后的流动资产),得出某企业的“net-net”值。2。Expect Volatility and Profit from It
投资是把双刃剑,有风险亦有收益


Graham就经常把投资市场比喻为一个“Mr. Market”(市场先生),投资者天天必须跟这位市场先生打交道。这位先生也是“有血有肉,有感情的”,有时“he will be excited about the prospects for the business and quote a high price”(他可能对企业特别有信心,那么他就会给你出高价),另外一些时候“he is depressed about the business's prospects and will quote a low price”(他可能对企业感到特别失望,那他会给你出低价)。但Graham提醒道,重要的是咱们没有必要被这位“先生”牵着鼻子走,他归他高兴、失落,咱们归我们投资,“use it to our advantage to get bargains in the market or to sell out when our holdings become way overvalued”(市场低价让咱们有机会赚一笔的,咱可别错过,同时,如果咱们发现手上的证券估价过高,咱们亦可将之即时抛出,拿下收益)。3。Know What Kind of Investor You Are
了解自己是怎样类型的投资者


Graham认为投资者大致可分为两大类:“investor”(投资型)与“speculator”(投机型);“active”(主动投资型)与“passive”(被动投资型)。前面一对投资者类型是以他们投资目的来分类,而后两者则是以他们选择管理投资的模式来做区分。“投资型”投资者“looks at a stock as part of a business and the stockholder as the owner of the business”(认为股票代表了某公司的股份,而股票购买者就是公司部分股权所有者),“投机型”投资者则是纯粹在“炒股”。不管你自认为属于哪一类型,你都必须了解自己的投资目的以及相应可期待的回报。


高尔夫是所有成功人士的大爱赛事,其中肯定不乏一些“老道”的投资高手。那么咱们如果要“play their game”(在比赛中跟他们媲美)就必须先得“learn to talk their talk”(学习讲他们的术语)。今天咱们就继续上一篇博文,再来盘点一下高尔夫比赛原理与投资理论之间的“correlation”(联系)吧。

 

golf investment English

Photo: chispita_6661。Play the Percentages
把握好几率


任何比赛都讲究几率,有一些“elements”(因素)是你可以“control”(控制)的,但其他的则是“left up to chance”(全靠运气),那么咱们把可控制因素乘上碰上某运气的可能性就得出了事态往某结果发展的“probability or percentages of something happening the way you anticipate”(几率,或是你拿下期待结果的可能百分比率)。

在高尔夫比赛,我们都知道“making a conservative play and laying up in front of water is usually the best choice rather than trying to hit a hole-in-one”(考虑打一杆保守球,让球落在水障碍区前面位置,这要比直接想从发球台一杆将球打入洞要来得更为现实、可行)。同样道理,在投资时,“buying penny stocks in order to land a tenbagger is not usually the best choice”(购入仙股以期待其能在短期内疯涨10倍价值,这亦不是最可能的投资目标)。再说了,“penny stocks are highly speculative due to their small market capitalization and limited disclosure”(投资仙股必定是一笔投机性极强的买卖,因为这些基本上都是些市值小,且资料不全,信息披露不及时的公司)。要想在仙股上“稳赚”一笔并非易事。2。There Are No Mulligans
这场比赛不会出现重新发一球的好事

在“a friendly round of golf”(一场纯属联络感情的高尔夫比赛),你的好友可能会允许“for you to take a second shot”(让你重新发一球),但在职业高尔夫赛上可没有这等好事,因而在金融投资界也很少有机会让你“scratch out and do over”(划掉败笔,重新再来)。

在投资时咱们只能是“take time to thoroughly investigate an investment option before jumping on the wagon”(在决定上车买票前,先花点时间好好地调查、分析一下某个投资选择),以提高成功几率。3。One Good (Or Bad) Game Doesn't Indicate Future Success
一次成功的(失败的)比赛并不能代表未来肯定会是什么结果


比赛中有成败乃常有的事,这在金融投资界也适用,因此咱们不能一味地相信刻板的规矩,还得时不时地学着变通。

Peter Lynch在1989年所著的《选股战略》一书中就曾提到:“If I'd bothered to ask myself, 'How can this stock go any higher?' I would have never bought Subaru after it already went up twentyfold. But I checked the fundamentals, realized that Subaru was still cheap, bought the stock, and made sevenfold after that”(如果我在那时自作聪明地去问自己这家股票还能再涨吗?那我肯定不会在Subaru汽车公司涨了20倍之后再去买它。但我去查了下公司的基本资料,发现现阶段股价还十分便宜,我就赶紧将之购入,后来这只股票让我获得了7倍的收益)。
 

 

 

 


高尔夫是门“高端”(high end)休闲运动,亦被誉为“gentlemen's sports”(绅士运动)。根据骨灰级投资高手多年的经验总结,高尔夫运动跟投资理论在很多地方还是十分“雷同”的,两者之间有许多共通之处。首先,投资和高尔夫都是一种“calm on the surface but seriously competitive underneath”(在表面上波澜不惊,但私底下却极具较量和博弈)的一项活动。

高尔夫的哪些技术和原理在投资理论上也是适用的呢?

 

golf investing English

Photo: Evil Erin

 

1。Don't Let Your Mind Interfere With the Game
别让感情左右你的比赛


golfers who let their emotions run wild”(那些高尔夫球手,他们如果任意让自己的感情恃无忌惮地到处乱窜,从而干扰了原有的判断能力),那么这些人“will be on the fast track to having all balls in the rough, out of bounds or in the sand”(肯定不久就将把球打到粗草区、OB区或是障碍区沙坑)。投资者也一样,如若让自己的“fear, greed, and overconfidence”(惊恐、贪婪以及过度自信)等感情左右我们应有的判断力,以致“staying level-headed in our game”(无法在比赛中保持头脑清醒),那么结局也将是“一失足成千古恨”。2。Be Wary of Friendly Advice
他人与你的‘善意’忠告,咱们还须保持一定的警戒心


咱们且不论“黄鼠狼给鸡拜年”,别人佯装好意的忠告还可能暗藏玄机。就算他们的善意忠告纯粹出于一片好心,但“stock tips from friends are similar to golf tips from friends - you may have no way of knowing whether your friend's a "duffer"”(从朋友那里获得的股票投资贴士跟好友与你在高尔夫技巧方面的提醒是一样的道理,咱们还需要仔细研究后再考虑是否采纳,因为你无法知道对方在这方面可能完全是“纸上谈兵”,一点儿也不善长。3。Find a Good Caddy
找个好帮手、好球童


我们都知道,“golf pros don't use just anyone to caddy for them during a big tournament”(高尔夫职业球手,他们在打锦标赛之际绝对不会任意委任什么人来当自己的球童)。一个好的球童,他肯定“have a strong knowledge of the golf game, and can advise the player on various strategies that might be useful for a particular hole”(对高尔夫球赛有非常好的知识了解,并且可以与球手提供不同技巧和技术方面的建议,以帮助他们打到某个球洞)。

那么一个智慧的投资者亦肯定需要“a good financial advisor that has exceptional knowledge of the stock market and investing”(一个最棒的财务规划师,他们可以提供在股市以及投资方面难得的专业知识和见解),以帮助我们“weather the market better”(最好地在市场中坚持下来)。4。Watch for Red Flags
注意查看红旗

在高尔夫,“a red flag indicates the hole”(红旗标记了某个球洞),所以需要“pay special attention”(特别注意观察一下位置)。那么在投资界,“an overlooked red flag in investing could put your investments in the hole”(因为一时疏忽而没有去多在意投资选择的警告红旗,这可能就此让你的资金填了坑),弄得血本无归。咱们在考虑投资某上市公司时,该公司的“prospectus”(招股说明书)是一定需要仔细研究的。

 

 

下一次咱们再继续讨论吧。


今天我们就继续盘点华尔街其他的“妖魔鬼怪”,也顺道学习一下相关的一些英语词汇吧。

 

wall street monsters English

Photo: SOCIALisBETTER1。Bernie "The Mad Cowboy" Ebbers
Bernie Ebbers,那个中了邪的牛仔


世通(WorldCom)曾经非常风光,但如今却因为“做假账”而被众人所知。

人们知道世通乃是“the infamous telecommunications giant made a "minor" alteration in its accounting records and ended up overstating its revenue by a few billion dollars”(那个臭名昭彰的美国电讯巨头,它因为在其会计记录上动了手脚,以致公司账面上凭空增添了几千万美元的收入)。他们具体通过“treating everyday expenses (pencils, papers, etc.) as capital expenditures”(将每天的固定消费,比如铅笔,纸张等等都计算为资本支出),这样这些固定消费将出现在“asset”(资产)一栏,而非在“支出”一栏列出,做账时就都算为“reported income for the company”(公司可申报的盈利)。

可想而知,纸永远也包不住火。尽管世通公司通过操纵会计利润,使得公司的账面资产符合华尔街的期望,暂时得以支撑了它的股票价格,但空账是变不了实际资金的,世通事件(WorldCom scandal)在2002年6月15日被公诸于了天下。不到一个月后,世通申请了破产,轰然而倒,它的“collateral damage”(连带炮灰)包括了股民所损失的1500亿美元以及2万名员工的“means of making a living”(工作饭碗)。

Ebbers就是世通公司做假账期间的“第一把手”(was at the helm when WorldCom had committed fraud),这个狡猾的狐狸“ran out on his company just before the fraud came to light”(趁公司财务欺诈事件还未暴露之前赶紧走人),在丑闻经媒体报道前2个月及时递交了自己的辞呈。最后Ebbers还是被捉了回来,法院在2005年定了他的罪——判了25年的有期徒刑。2。Barry Minkow, The Reformed Beast
Barry Minkow,那个知错能改的怪兽


Minkow曾经是个积极争取的好青年,在十多岁时就捞得了属于自己的“第一桶金”——他所创立经营的ZZZZ Best清洁毛毯公司“went quickly from doing modestly well to being a publicly traded corporation”(不久就从小有作为的小型事业一跃成为了公开上市交易的企业)。当然Minkow也一度成为了“golden child of corporate America”(美国商业界热捧的小神童),但可惜的是Minkow并不满足于这一切。年轻气盛的他开始“fake invoices and book false insurance contract revenue”(做假发票,设置根本不存在的保险合同收益)等,最后公司还被暴露为黑社会洗钱。Minkow本人被控以财务欺诈,为有组织的犯罪集团提供“洗钱”服务等罪名,最后被判入狱5年多,也算是法官见他年轻有为,网开了一面。

经狱中改造后,Minkow最终是知错能改,获释后他“began working with the Securities and Exchange Commission (SEC) and other regulatory bodies to help uncover fraud like the one he committed”(开始跟SEC(美国证券交易委员会)以及其他投资管理部门合作,以帮助揭开类似于他所操作的财务做假技巧和内幕)。


万圣节刚过,万圣前夜的狂欢派对记忆犹新,不知你们都见到了哪些奇装怪服?今天我们就一起来盘点一下属于华尔街的一些“妖魔鬼怪”,这些人都是一些“infamous”(臭名昭彰)的投资大骗子,都是些“骗人钱财不偿命”的家伙。咱们一起来熟悉一下他们的名字,也顺道学习一下相关的英语词汇吧。

 

wall street monster English

Photo: jelene

 

1。Robert "The Ripper" Brennan
Robert Brennan,那个“开膛手”


Brennan创立了“第一个泽西岛有价证券”(First Jersey Securities),一个“penny stock brokerage firm”(专门投资仙股的经纪公司)。然而不久,在1995年,Brennan就因“securities fraud”(证券投资诈骗)而成为了被告,当时涉及的诈骗金额有7500万美元,这笔钱算下来却只是“a fraction of the money investors lost when his firm went belly up”(当他的公司倒闭之后投资者遭受损失的极小一部分)。

当被众多投资者追着要债的时候,Brennan谎报申请了个人“bankruptcy”(破产),“while neglecting to mention $500,000 in cash and $4 million in municipal bonds”(同时刻意隐瞒了手上握有50万美元现金以及价值400万美元的市政债券的事实)。但最终法网恢恢,Brennan的这比私藏资金还是被警方给找到了;2001年,Brennan被确认“money laundering and bankruptcy fraud”(洗钱以及诈欺破产)等罪名,法院判处了他10年有期徒刑。2。The Phantom of the Mine, David Walsh
David Walsh,采矿业的魅影


就像“Phantom of the Opera ruled the opera house”(剧院魅影称霸剧院)一样,Walsh也曾一度风靡于“Toronto Stock Exchange”(多伦多证券交易所)。他所创立的公司,Bre-X更是多伦多Bay Street金融中心的一大宠儿。1990年代中期,Bre-X公司对外宣称“they've found one of the largest gold deposits ever”(他们找到了世界上数一数二的黄金矿床),可开采黄金量甚至被预测达到了“nearly 8% of the world's total amount of gold”(近8%的全世界黄金储备总量)。Bre-X公司得益于这等“gold-rush hype”(淘金热潮),“company's shares skyrocketed”(公司股价一路飙升),从0.5加元/股涨到了每股280加元。

后来经调查证实,“Bre-X had been salting (using outside gold) their samples”(Bre-X在他们所提供的黄金样品中掺入了另外购入的黄金),一场“淘金”好梦被一朝雷电劈醒,待人们回过神来之际却发现“the bubble quickly burst”(泡沫已然幻灭),投资者“particularly funds investing for public sector employees”(特别是那些涉足为公务员管理投资的基金)损失达到了千万加币。

因为证据不足,Walsh这家伙从未因Bre-X公司黄金勘查骗案而被正式起诉过。3。The ENRON Blob
安然公司,无固定形状吞噬物


安然公司在“implode”(内部爆炸)之前一直把“一手遮天”的“做空”工作做得非常好,它通过与Anderson会计事务所“formerly one of the world's top five accounting firms”(世界著名的原“五大”会计师事务所之一)联手合作,设立了各式的“shell companies”(空壳公司)以及“special purpose vehicles/entities (SPVs)”(特殊目的实体)来试图掩盖安然内部经营不济和负债累累的事实。这场“名存实亡”的公司骗局一直到最后也没被多少人察觉,最后的杀伤力可想而知。

 

 

 

下一篇也将继续为大家介绍其他华尔街的“妖魔鬼怪”。


“富有”其实是一个特别“subjective”(个人感觉性)的概念,也因人因事而异。比如,有时我就觉得自己特别地富有,而其他时候又觉得自己特别地“limited in resources and ability”(在物资以及能力方面都很缺乏)。

今天我们一起来看一篇相关的文章吧,说的是有关近日在美国网络论坛上讨论得特别火热的话题。一名叫作Todd Henderson,家住芝加哥的教授,他和医生妻子每年的平均收入达到了25 万美元,但却还在自己的博客上面高调叫“穷”,引得备受金融危机之苦的美国普通网民对之进行猛烈抨击和声讨。
 

Why the Rich Don't Feel Rich

 

rich definition English

Photo: brendan.wood


作者在开头提到,每年25万美元的收入,“that puts their household in roughly the top 3 percent of earners in the U.S., and is four times the median income”(Henderson一家的收入其实已经达到了巅峰,全美3%的家庭才有这等收入水平,且该数字也是美国平均收入水平的4倍)。Henderson为何要在自己博客上叫“穷”呢?其实他是因为前任总统布什所实施的“tax cuts”(纳税优惠)快要过期,并且现任总统奥巴马似乎无意“continue cutting some slack for the richer families”(继续与那些富有家庭一些相应优惠),故而他希望通过举例说明自家经济实况以反驳众人所认为的“$250,000 a year translate into an opulent lifestyle”(年均收入25万美元就直接与奢华生活相等)“事实”。于是他的这一博文在“blogosphere”(博客、论坛世界)引起了各种非议,造成了“brouhaha”(混乱争执情况)。

作者认为Henderson对其经济状况的认知其实就是一种典型的“hedonic treadmill at work”(享乐主义跑步机现象在作祟)。通常我们会觉得少有的情况才是最值得珍惜的,那么在享乐初始阶段,“we buy something new, we're thrilled with it”(我们购入某个新鲜物品,咱们肯定异常兴奋),接着咱们就对之慢慢习惯了,甚至形成了厌倦,然后“we want something bigger and better and we're unhappy when we don't get it”(我们就想要更大、更好的物质享受,如若不能实现愿望就会觉得特别不幸福)。

Henderson为了避免上下班的“hassle of commute”(出行不便)特意买了离自己上班地方近的房子,尽管该地区房地产要比远一些的房子贵上几倍。然后随着收入的提高,他也请了“nanny and lawn service”(保姆和护草、管理自家花园等服务)。这些好处与享受在初期可能让Henderson觉得特别地满足和兴奋,但久而久之,“luxury is transformed into necessity”(原本是一种奢侈的事情慢慢转变成了某种必需品)。免去了上下班的出行不便和其他服务,Henderson其实是“time affluent”(在时间方面非常充裕),但因为多余的钱被用于支付这种和那种的享受与服务了,所以“he needs to get creative with boosting his well-being”(他必须自己主动做些改变来增进自己的幸福感觉)。再则,跟其他人比富裕、比幸福是怎么达不到顶的,因为“we never know the financial circumstances behind the public appearance”(我们永远也不知道别人的公众外表下面,他们到底是怎样的经济情况)。有些人是宁愿“负债累累”也要“表面光鲜”,其他人可能是靠家庭背景上位的。所以最主要的还是我们需要明白什么事情对咱们生活来说最重要,这样也有个更好的“priorities”(取舍选择),在金钱方面能更有个更合理的安排,咱们也更容易满足于自己的现状。


今天我们就继续盘点上一篇有关“战争”的华尔街英语术语吧。

 

wall street war terms English

Photo: mararie1。capitulation
投降式抛售


capitulation”一词源自拉丁文的“capitulare”,意思指“to draw up terms in chapters”(拟定协议的条款)。自17世纪以来,“capitulation”一词逐渐演变,已常用于表示“surrender, or defeat, usually military defeat”(投降或是失利,通常指军事上的失利)。

在华尔街,“capitulation”则指投降式抛售,即“surrendering of any previous gains in stock price by selling equities in an effort to get out of the market and into less risky investments”(顾不及之前在股票投资中所得利润,只希望尽快抛售证券以退出市场,转而投入其他更为保险一些的投资选择)。真正意义上的投降式抛售意味着“extremely high volume and sharp declines”(大量抛售的股票以及股价暴跌),代表了“panic selling”(投资者恐慌而引起的抛售热浪)。因而一些投资者认为“true capitulation is the sign of a bottom”(真正投降式抛售现象的出现代表了熊市谷底),在这之后的股票行情只能是“reverse or bounce off the lows”(折转而上,或至少是从谷底线上稍微有点回暖趋势)。2。war chest and war bonds
备战资金与备战债券


chest”是指“木制宝箱”。古时候的皇帝和国王,他们在掌权天下、统治国家的同时,肯定在背后都备有战争资金的宝箱,里面装满了他们平时从老百姓那里“amassed tithes and taxes”(征收的1/10以及其他税务)。那么同样道理,华尔街的“war chest”则是指“funds a company uses to initiate or defend itself against takeovers”(一个企业他们所维持的资金,以备作启动收购企划或是对抗敌对企业对之收购企图时所需)。

war bonds”即指战争债券,是“war chest”的现代衍生物。许多国家他们为了筹集战争所需经费,就会考虑向国民出售战争债券,即“government-issued debt, and the proceeds from the bonds are used to finance military operations”(国家发行的债务证券,出售所得将被应用于军事项目所需)。当然,“the appeal for these bonds is purely patriotic as they generally offer a return lower than the market rate”(这些债券的吸引力就全靠煽动民众的爱国主义心理来完成出售,因为它们的利润一般是要比市场平均收益低许多)。


3。war babies
战争宝宝


一般,战争宝宝的定义有两种:

-they were born or raised during an invasion of their country
这些宝宝出生或是成长时期正逢他们的国家深陷烽火连天之时

-they were fathered by foreign soldiers
这些宝宝的父亲是外国士兵


在华尔街,“战争宝宝”是指“companies that enjoy a jump in stock prices during or before a war”(那些在有战争时期反而深受其益的公司,这些企业的股价行情普遍看涨),因为相对比之下“war means a time of decline for the rest of the market”(战事通常不利于市场的其他行业,股票行情普遍走下坡)。这些“战争宝宝”企业通常是指“companies that are defense contractors who build munitions, aircraft, artillery, tanks, etc”(那些国防所用武器的承包制造商,比如各式的弹炮、飞行器、大炮,坦克等等的制造)。


都说“商场如战场”,“the investing world is also rife with conflict”(投资世界更是充斥着各式的利益博弈)。今天我们就一起来盘点一下在华尔街英语术语当中有哪些和“战争”有关的词汇以及它们的相应解释吧。

 

war terms finance English

Photo: Horia Varlan1。scorched earth
焦土战术


1812年拿破仑率领了法国精锐部队兵临俄罗斯帝国边境,但最终却败在了沙皇Alexander Romanov的手上。很多人都不解,为何像拿破仑这般所向无敌的军事天才在攻占俄罗斯帝国时会落得一败涂地呢?“the French had superior numbers, tactics, quality of soldiers, munitions and everything else you'd put on your guaranteed-victory checklist”(法国军队不论在战士人数、军事技巧、能人贤士、兵器以及其他各种保证打赢战的方面都略胜对方一筹),但他们万万没有想到沙皇Romanov会应用“焦土战术”——即在俄罗斯军队撤离某地方的同时,他们不惜自焚村庄和土地也不让敌方就地征用房屋和其他物资。“Napoleon's previous campaigns relied heavily on the spoils of war to replenish the troops”(拿破仑之前的战术全部有赖于在当地征用虏获的物资来为军队所用),因而也不难了解为何最终拿破仑攻占俄罗斯帝国计划失手了。

同样,在华尔街,“焦土战术”是指目标公司在遇到收购袭击而无力反击时,所采取的一种两败俱伤的做法。这是一种“不得已而为之的做法”,为了让并购者死心,“the target firm will liquidate all its desirable assets and acquire liabilities”(目标公司将会选择除掉企业中吸引人的部分资产,再揽入公司负债)。2。Blitzkrieg tender offer
闪电式要约收购


第二世界大战初期,纳粹德国“crushed its opponents all over Europe by means of the Blitzkrieg or "lightning war" strategy”(通过一种“闪电攻击”的战术在其攻占欧洲期间所向披靡)。当时欧洲的普遍战术还基本局限于马奇诺防线(Maginot Line)等“traditional front-based warfare”(传统面对面的打战方式),因而在碰到Blitzkrieg这种“tightly focused military maneuvers of overwhelming force”(非常之强大,针对目标极其集中的军事攻击方式),马奇诺防线也只能是“鸡蛋碰石头”了。

在华尔街,“闪电式”要约收购则是指“an overwhelmingly attractive offer a takeover firm makes to a target firm”(并购公司与目标公司的一个特别不容易回绝,收益多多的要约条件)。因而以这种方式收购公司的目的就图一个“快刀斩乱麻”,“allowing an extremely quick completion of the takeover”(得以飞快地结束收购目的)。3。dawn raid
拂晓突袭


武侠世界里解决纠纷的方式都讲究一个“光明磊落”,最不屑在英雄背后搞偷袭等“阴险把戏”了。以前传统的军事做法也是要求必须“a declaration of war, a location and a time would be issued to the adversary”(要有一个开战书,地点和时间等等约定都须交与对手),然后再公平进行斗争。“拂晓突袭”则传统上被认为是“rebels and savages”(叛变者以及野蛮人)才会做的事。

在华尔街,“拂晓突袭”是指某家公司或某个投资者在股市早盘开盘时(at opening of the market),立刻大举购入某上市公司股票的行为。由于出手的收购方按该股票的市场价位大量建仓目标公司股份,其收购成本可能要比先正式提出收购要约低很多。

 

 

 

下一次咱们也将继续盘点另外3个“战争”相关的华尔街术语。ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Business English Basics for Chinese Speakers
BusinessA place where you can share your thoughts, prac...
International Trade English for Chinese Speakers
BusinessEnglish for the Import-Export Industry. A casua...
English in Marketing for Chinese Speakers
BusinessShare and discuss marketing tips, hints, techni...
Presentation English for Chinese Speakers
BusinessA friendly group of individuals with an interes...
Negotiating in English - for Chinese Speakers
BusinessLearn, share and discuss key English phrases, t...