สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Word of the Day - English"
Vocabulary for intermediate to advanced English speakers only. Build your vocabulary and practice using your newly learnt words.
ประเภท:Education & Study Tips
ภาษา: English
สมาชิก: 8269
ผู้นำกลุ่ม: Charmaine (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

Today’s word of the day is mourn (v.). When you feel or show deep sorrow at the loss of someone or something, you are said to mourn. For example: 

Frieda mourned her late husband quietly and wore full black clothes for an entire year.

The world mourned the end of J.K. Rowling’s seven-book series, Harry Potter. 

 


Today’s word of the day is confide (v.) and means to tell someone about a private matter that has been bothering you. For example: 
 
Even when I’m completely alone and don’t know what to do, I know I can confide in the one thing that never lets me down: my diary.
She confided to her best friend that she had been cheating on her husband for the past seven years.
 

 


Today’s word of the day is rely (v.). If you rely on someone, it means you depend on them with confidence. For example: 
 
I didn’t want to tell my friends to stop bullying her, but I knew that she relied on me to protect her.
The balance of oxygen and carbon dioxide in the air mainly relies on there being enough trees in the world, especially in the Amazon.
 


Today’s word of the day is fasten (v.) and means to fix in place or concentrate on something. For example: 
 
All children under the age of five should be securely fastened into car seats when riding in a vehicle.
I made sure to fasten my necklace tightly round my neck.
Morley’s investigation of the vandalism fastened on three likely candidates who were there at the time.
 


Today’s word of the day is spare (v.), spare (adj.) and spare (n.). Spare (n.) refers to an additional item that is not in current use; whilst spare (adj.) describes anything that is very simple without decoration. Finally, spare (v.) is the action of making available, giving something of which one has enough, and refraining from causing harm to others. For example:


•    If you need a place to live temporarily, I have a spare (adj.) room that is fully furnished.
•    It is always wise to keep a spare tyre in the boot of your car in case you have a flat.
•    The homeless person asked me if I could spare (v.) him a dollar or two so that he could take the bus.
•    Although Europe was destroyed in WW1, America was spared (v.) the violence on her home soil.
 


Today’s word of the day is launch (v.). You launch something when you set it in motion, publicly introduce it for the first time, or make a sudden movement. For example: 
 
The missile was launched from a submarine located three miles off the coast.
The computer company recently launched software that everyone wants to buy.
I woke up late this morning and launched myself out of bed in a fright.
 


Today’s word of the day is divert (v.). To distract someone or draw attention away from something is said to divert. The noun is diversion. For example: 
 
So that the guards would not see Batman creep into the building, Robin created a diversion (n.) by blowing up a car parked by the gate.
A magician’s real skill is in his ability to divert (v.) the eyes of his audience so that they do not notice his tricks.
Listening to music can divert any restless mind from anxious thoughts.
 


Today’s word of the day is amuse (v.). This describes an action that entertains people. The noun is amusement. For example: 
 
The clown shaved his entire head just for the Queen’s amusement (n.).
Adults can often be seen making strange faces to amuse (v.) their crying babies.
The tour promises to have many activities that will amuse anyone willing to try new things.
 


Today’s word of the day is feral (adj.). A person/action that resembles a wild animal can be described as feral. For example: 
 
Wolverine spun around on his enemies with a feral growl.
Having been stranded on the island for two decades, the man had turned feral and could not communicate with his rescuers.
 


 Today’s word of the day is harsh (adj.). Someone is harsh when they make no attempt to hide unpleasantness or is violent. For example:

 

She did not wear the proper winter gear and suffered frostbite from exposure to the harsh Arctic winds.
He is a successful businessman who is little liked for his harshness towards others without thinking about their feelings.
 


Today’s word of the day is squander (v.). A person who wastes something or misses an opportunity is said to squander it. For example: 
 
Only a foolish person would squander such a large sum of money on a luxury car that he doesn’t know how to drive.
In the finals of the World Cup match, many opportunities to score were squandered by both teams.
 


Today’s word of the day is lavish (adj.) and describes a person or thing that is generous, extravagant and luxurious. For example: 
 
Spare no expense – I want my husband to have a lavish banquet for his 30th birthday.
She was an only child and was used to lavish praise showered upon her by everyone in her family.
 


Today’s word of the day is magnanimous (adj.).  A person who is kind and forgiving can be described as magnanimous. For example: 
 
No matter what hardships we experience, we should try to be magnanimous and generous in our dealings with others.
 


Today’s word of the day is endeavour (v.) and endeavour (n.). As a noun, an endeavour refers to an attempt or effort to do something. Endeavour (v.) is the action of trying to do or achieve something. For example:

 

In his endeavour (n.) to give back to society, Paul volunteers at the homeless shelter twice a week. 

The political party must endeavour (v.) to win the campaign otherwise widespread riots will break out. 

 


Today’s word of the day is strive (v.). When you struggle against something or make great efforts to achieve something, you strive for it. For example: 

Helen is a smart girl and she will make great improvements in her studies if she strives to work harder. 

Since ancient times, people have been striving against injustice and cruelty to live better lives.

 


Today’s word of the day is dwell (v.). When you are told not to dwell on something, it means you have been focusing a lot on something that is causing unhappiness. Another meaning of dwell is to live in or at a specified place, which is the base of the noun, dwelling (n.) which means place of residence. For example: 
 
Look to the successes of the future instead of dwell on the failures of the past. 
Be careful when you go into the forest because a group of hyenas dwell there. 
That old, rickety house used to be the dwelling (n.) of a serial murderer who buried all his victims in his backyard.
 

 


Today’s word of the day is instigate (v.). Starting something or encouraging someone to do something is to instigate an action or event. For example: 
 
This whole ugly divorce was instigated (v.) by the husband who refused to part with a cent of his money.
The gang leader would instigate innocent boys to commit hate crimes in their neighbourhoods. 
 


Today’s word of the day is jubilation/jubilance (n.). Where a jubilee (n.) refers to an event that celebrates a 25th or 50th anniversary, jubilation/jubilance (n.) refers to feelings of extreme joy and triumph. For example: 
 
The rough four-week boot camp was finally over and the screams of jubilation could be heard throughout the island.
My father has loved my mother more than half his life and this year, he is surprising her with a trip around the world for their jubilee anniversary.
 

 


Today’s word of the day is vex (v.). This refers to the act of bothering or distressing someone. It can also be used as a noun, as in vexation. For example: 
 
Music examiners are always reminded to speak kindly to candidates and not to vex (v.) them unnecessarily.
Travers punched the wall in vexation (n.) after his mother scolded him.
 


Today’s word of the day is rave (v.) and rave (n.). As a noun, rave is an enthusiastic recommendation. The other meaning of rave (v.) in more common use is the act of talking endlessly. For example: 
 
There was no doubt the film would win awards after the raves (n.) it received from everyone who went to watch it in the cinema.
Everyone at the Christmas dinner was not given a second to speak because Greg was raving (v.) about how his son had just won a scholarship.
 

 ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Word Puzzles
Education & Study TipsImprove your English with word puzzles and post...
An English Word a Day for Chinese Speakers
Education & Study TipsLearn one new word a day with help from the news.
Teacher Question and Answer
Education & Study TipsGot a nagging question about the English langua...